سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد کوکبی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی ، گروه مهندسی پلیمر
ساینا رضانژاد –

چکیده:

اثر حافظ هشکلی یا بازگشت از شکل موقت به شکل دائمی موجب بروز انرژی م یشود. از این انرژی (نیرو) م یتوان در کاربردهای زیادی از جمله ساخت محرکها استفاده کرد. اکثر پلیمرهای حافظه شکلی، دارای مدول پایین و در نتیجه نیروی بازیابی اندکی در مقایسه با آلیاژها و سرامیکهای حافظة شکلی هستند و در صورت یکه در مسیر بازیابی خود با محدودیت مواجه شوند نیروهای بازیابی اندکی را نشان م یدهند. تقویت کنند ههای نانومتری در درصدهای اندک ( ١٠- ٥%) تغییرات بارزی در خواص مکانیکی آمیزه ایجاد و این مشکل را مرتفع م ینمایند. در این تحقیق میزان تقویت خواص
فیزیکی و مکانیکی بویژه نیروی بازیابی شکلیِ پل یاتیلن شبک های مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان م یدهند که نانوکامپوزیت ساخته شده دارای ساختار در میان لای های بوده؛ افزایش چشمگیری در مدول و نیروی بازیابی حاصل م یشود.