سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد مونسان – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری ز
امیر همایون مقدادی – کارشناس ارشد پژوهشکده زیرسطحی، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری زیر دریا

چکیده:

امروزه بحث های بسیاری در زمینه نانوتکنولوژی، کاربردها، مزایا و دورنمای آینده آن مطرح است . در ایـن مقالـه برخـی کاربردهای نانوفناوری در صنایع زیر سطحی مورد ارزیابی قرار گرفته است و فرصتهایی که این فناوری در اختیار صـنایع زیر سطحی قرار می دهد و همینطور تهدیداتی که از ایـن طریـق متوجـه صـنایع دفـاعی مـا مـی شـود بررسـی شـده اسـت . نانوفناوری در بخشهای مختلف صنایع دریایی و زیر سطحی کاربردهای ارزنده ای دارد که می تواند صنایع دریایی کشـور را با تحول زیادی روبرو کند . از طرفـی شناسـایی نیازهـای گسـترده صـنایع دریـایی کشـور مـی توانـد بـازار خـوبی بـرای محصولات نانوفناوری در کشور باشد و زمینه رشد خوبی ب رای آن فراهم کند . این مقاله کمکی است در جهت شناسـایی نیازهای صنایع زیر سطحی کشور به نانوفناوری و بیان تهدیدها و فرصتهای آن .