سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود صلواتی نیاسری – دانشگاه کاشان – دانشکده علوم – گروهشیمی
مریم شاطریان – دانشگاه کاشان – دانشکده علوم – گروهشیمی

چکیده:

نانوکاتالیزورهای حاوی کمپک س های عناصر واسطه سری اول از واکنش ۱ و -۳ فنیلن دی آمین بـا سالیـسیل آلدهیـد درون نـانو حفـرات زئولیت Y- تهیه شده اند . این کمپلکس ها توسط یک فرایند ۲ مرحله ای درون نانو حفرات زئولیت قرار گرفتند . مرحلـه اول شـامل تهیـه کمـپ لکس پیش ماده [M(Sal)2]-NaY و مرحله دوم شامل واکنش این کمپلکس ها با دی آمین می باشد . نانو کاتالیزور ها در واکنش اکسایش سیکلو هگزن توسط اکسیدان ترشیوبوتیل هیدروپراکسید (TBHP) استفاده شدند و شناسایی محصولات به روش کروماتوگرافی گازی صورت پذیرفت