سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

صدراله قیاسوند – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، موسسه مهندسی رهساز

چکیده:

یکی از فاکتورهای تعیین کننده رفتار مکانیکی سنگها ناهمسانی است. این ویژگی در سنگها ناشی از عوامل داخلی وخارجی مربوط به فرآیند تشکیل آنهاست. در این میان سنگهای دگرگونی و رسوبی بترتیب بیشترین ناهمسانی را نشان م یدهند که علت اصلی آن وجود سطوح تورق و لای هبندی در آنهاست. در این سنگها مقاومت باریری، مکانیسم شکست و رفتار شک لپذیری به شدت به فشارهای جانبی و امتداد بارگذاری بستگی دارد. از این رو طراحی و ساخت ایمن ساز ههای زیرزمینی در آنها مستلزم مطالعه دقیق ویژگیهای ذاتی و محیطی آنهاست. این سنگها بخش وسیعی از پهنه
ایران زمین را نیز پوشاند هاند و با توجه به فعالیتهای عمرانی روزافزون کشور کسب دانش کافی در مورد آنها ضروری است. در این بررسی ضمن تعریف ناهمسانی و طبق هبندی آن، روشهای مختلف جهت تشریح این ویژگی در سنگها بررسی شده و در پایان اثر ناهمسانی بر نرخ حفاری فضاهای زیرزمینی باTBMمورد بررسی قرار گرفته است.