سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر هدایی – دکترای ژئومورفولوژی

چکیده:

کشور ایران جزئی از کمربند چین خورده آلپ – هیمالیا است و سیمای توپوگرافی کنونی آن طی آخرین فعالیتهای تکتونیکی و کوهزایی این کمربند شکل گرفته است، به طوری که ناهمواری زمین وسطوح شیب دار و پهنه های کوهستانی، از ویژگی های بارز آن محسوب می شود. در این ارتباط، فرآیندهای مختلف دینامیک بیرونی و سطحی زمین در حمله بهسنگ ها و پردازش ناهمواری ها و دامنه هاموثرند و ازاین نظر جزئی از فرآیندهای طبیعی شکل زدائی دامنه می باشند. با این وصف، با توجه به اینکه بیش از دوسوم مراکز جمعیتی و سکونتی در گستره مناطق کوهستانی و کوهپایه ای استقرار دارد و رویداد حرکات دامنه ای در برخی مناطق موجب ایجاد تلفات و خسارات گسترده ای می گردد، لذا شناخت ناپایداری و حرکات دامنه ای و عوامل مسبب ناپایداری وطبقه بندی حرکات توده ایبه منظور پهنه بندی دامنه های بسیار مهم و ضروری می نماید. بر این اساس ، در مقاله حاضر سعی می شود ضمن تعریف و طبقه بندی عوامل موثر بر ناپایداری دامنه ها و حرکات توده ای، شیوه های پهنه بندی خطر احتمال رویداد آنها بیان گردد.