سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منا عرفانی – آزمایشگاه سیستمهای پیچیده، دانشگاه الزهرا
فرزین قانع گلمحمدی – آزمایشگاه سیستمهای پیچیده، دانشگاه الزهرا- دانشگاه بین المللی اما
ریحانه قانع مطلق – آزمایشگاه سیستمهای پیچیده، دانشگاه الزهرا- دانشگاه بین المللی اما
بهاره قانع مطلق – آزمایشگاه سیستمهای پیچیده ، دانشگاه الزهرا

چکیده:

ما با دمیدن هوا در سلول هل-شاو ناپایداری سافمن-تیلور را در گل رس و لاپوتایت بررسی کردیم. ماقانون دارسی را برای آنها با اندازه گیری سرعت جریان شاره ونیز گرادیان فشار از طریق پردازش تصویر فیلم آزمایش در کامپیوترآزمودیم. هیچ کدام از آنها رابطه ی خطی بین سرعت و گرادیان فشار، به گونه ای که در سیالات نیوتونی وجود دارد، نشان ندادند. ولی این انحراف از حالت خطی برای لاپونایت بیشتر است.روند تشکیل انگشتها را در گل رس از نوع شکافت نوک مشاهده کردیم اما درلاپونایت شاخه شدگی از پهلوعلت تشکیل انگشتها بود،که می تواند بدین معنی باشد که هرچند گل غیر نیوتنی است اما خصیصه Shear thinning آن برای غلبه بر پدیده ی شکافت نوک کافی نیست .این با نتایج شبیه سازی کند یک وهمکاران درتطابق کامل است.