سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ذوالفقار شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
محمد تقی آساد – استاد و عضو هیات علمی بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه
حسین شاهسوند حسنی – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه کرمان

چکیده:

آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار برای شمارش کروموزوم های میتوزی و ارزیابی ناپایداری میتوزی ۷ ژنوتیپ آمفی پلوئید مصنوعی جدید تریتی پیرم و نتایج F2حاصل از تلاقی آنها با گندم نان انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که ژنوتیپ های مشتق شده از تریتی پیرمناپایداری میتوزی و آنیوپلوئیدی دارند و از ۱۲/۲ تا ۳۲/۱۷ درصد آنیوپلوئیدی نشان می دهند که بطور معنی داری از ناپایداری ژنوتیپ تریتیکاله ۵% و گندم نان (۰%) به عنوان شاهد بیشتر است. ژنوتیپهای F2 حاصل از تلاقی ژنوتیپهای تریتی پیرم و گندم نان ناپایداری میتوزی بیشتری نسبت به ژنوتیپهای تریتی پیرم والدی دارند. هم در ژنوتیپهای والدی تریتی پیرم و هم در ژنوتیپهای F2 ناپایداری میتوزی در بذرهای با وزن کمتر از ۰/۰۳ گرم با اختلاف معنی داری بیشتر از بذرهای با وزن بیشتر از ۰/۰۳ گرم است.