مقاله ناکامي آموزشي و از خودبيگانگي: پژوهشي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۹۳ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: ناکامي آموزشي و از خودبيگانگي: پژوهشي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازخودبيگانگي
مقاله ناکامي آموزشي،ساختمان ذهني
مقاله انضباط
مقاله تنبيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده هدايت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله سنجش سطح از خودبيگانگي دانشجويان و تاثيرپذيري آن از ناکامي آموزشي مي باشد. براي دستيابي به اين هدف، نخست به بررسي و نقد پژوهش هاي پيشين در اين خصوص پرداخته مي شود. سپس، با اتکا بر نظريه هاي «بورديو» در خصوص «تاييد و يگانه سازي» يا «تقبيح و تکه پاره ساختن» «ساختمان ذهني» و هم چنين «فوکو» در خصوص «انضباط» و «تنبيه» فرضيه هاي پژوهشي استخراج مي شوند. طرح اين پژوهش «غيرآزمايشي» از نوع «همبستگي» مي باشد. طبق آن داده ها فقط در يک نوبت جمع آوري مي شوند و گروه کنترل وجود ندارد. واحد مشاهده و واحد تحليل فرد دانشجو است.
جامعه آماري شامل همه دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن مي باشد. براي برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده  شد که بر اين اساس تعداد نمونه آماري لازم ۴۲۵ نفر برآورد شد. روش نمونه گيري «طبقه اي نامتناسب» مي باشد.
از پرسش نامه محقق ساخته براي اندازه گيري متغيرهاي تحقيق استفاده شد. اعتبار ابزار از طريق «اعتبار صوري» حاصل  شد. سپس پايايي ابزار اندازه گيري با محاسبه ضرايب آلفاي کرونباخ متغيرهاي «ازخودبيگانگي» و «ناکامي آموزشي» به ترتيب برابر با ۷۷/۰ و ۶۵/۰ به دست آمد که هر دو در حد قابل قبول مي باشند. از ۴۲۵ پرسش نامه توزيع شده ۳۹۵ پرسش نامه قابل استفاده گردآوري شد. نتايج حاصله حاکي از وجود رابطه آماري «مستقيم» بين ناکامي آموزشي و از خودبيگانگي و تاييد فرضيه اصلي اين پژوهش مي باشد.