مقاله نتايج تصوير برداري MRI در بيماران مبتلا به کمردرد و درد ريشه اي اندام تحتاني و ارتباط آن با مشخصات دموگرافيک بيماران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: نتايج تصوير برداري MRI در بيماران مبتلا به کمردرد و درد ريشه اي اندام تحتاني و ارتباط آن با مشخصات دموگرافيک بيماران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله MRI
مقاله کمردرد
مقاله درد ريشه اي
مقاله تصويربرداري رزونانس مغناطيسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شبيري الهام
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي بروجني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کيهان شکوه جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: هدف از اين مطالعه تعيين رابطه بين مشخصات دموگرافيک بيماران مبتلا به کمردرد و درد ريشه اي اندام تحتاني و نتايج تصويربرداري رزوناس مغناطيسي (MRI) بود.
روش ها: اين مطالعه از نوع تحليلي- مقايسه اي بوده که درسال ۱۳۸۸ و در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام رضا کرمانشاه صورت گرفت. مشخصات دموگرافيک و نتايج تصوير برداري MRI از ۲۴۲ بيمار با کمردرد و درد ريشه اي اندام تحتاني در پرسشنامه هاي جداگانه اي ثبت گرديد. از آزمون هاي کاي- اسکوير و فيشر براي بررسي رابطه متغيرهاي کيفي و آزمون تي مستقل وآناليز واريانس يک طرفه براي مقايسه متغيرهاي کمي استفاده گرديد.
يافته ها: بين قد، وزن و BMI بيماران با يافته هاي غيرطبيعي، رابطه معناداري وجود نداشت. بين ساير مشخصات دموگرافيک با بيشتر يافته هاي غيرطبيعي MRI رابطه معنادار آماري وجود داشت. با افزايش سن، شيوع تنگي کانال نخاع و بيرون زدگي ديسک و دژنراسيون ديسک افزايش نشان داد. همچنين اين يافته ها در جنس مونث نسبت به جنس مذکر بيشتر ديده شد که اين رابطه از نظر آماري معنادار بود. اين يافته ها در گروه هاي شغلي کارگران، کشاورزان و افراد خانه دار به طور معنادار بيشتر از ساير مشاغل بود. ساکنين روستا نسبت به شهر، يافته هاي غيرطبيعي بيشتري در تصاوير MRI داشتند.
نتيجه گيري: يافته هاي غيرطبيعي MRI بيشتر با شرايط زندگي مانند شغل و سبک زندگي بستگي دارد.