مقاله نتايج خودارزيابي بر اساس مدل جايزه ملي کيفيت ايران (INQA) دربيمارستان مرکزي صنعت نفت؛ ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت سلامت از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: نتايج خودارزيابي بر اساس مدل جايزه ملي کيفيت ايران (INQA) دربيمارستان مرکزي صنعت نفت؛ ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودارزيابي
مقاله بيمارستان
مقاله مدل جايزه ملي کيفيت ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري پور اميراشكان
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مديران سازمان هاي بهداشتي درماني بايد با بهره گيري مطلوب از ابزارهاي دانش مديريت، کيفيت خدمات بهداشتي درماني را ارتقا دهند. ارزيابي عملکرد ابزارمهمي جهت اندازه گيري ميزان دستيابي سازمان به اهدف کيفي و دستيابي به تعالي عملکرد است. يکي از جامع ترين الگوهاي ارزيابي عملکرد در کشور ما مدل جايزه ملي کيفيت ايران مي باشد.
روش بررسي: اين پژوهش مورد کاوي توصيفي – کاربردي درسال ۱۳۸۵ انجام شده است.جامعه آماري پژوهش رامديران، روسا و مسوولين بخش هاي مختلف بيمارستان تشکيل دادند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه استاندارد مدل جايزه ملي کيفيت ايران است. داده ها درقالب معيارهاي نه گانه مدل جمع آوري؛ و امتياز هريک از معيارها؛ و کل بيمارستان محاسبه شده است.
يافته ها: امتيازهاي به دست آمده به اين شرح است: رهبري ۵۸ درصد، خط مشي و استراتژي، کارکنان، شرکا و منابع، فرايندها، نتايج مشتري، نتايج کارکنان، نتايج جامعه، نتايج کليدي عملکرد؛ به ترتيب: ۵۶٫۲ درصد، ۴۲ درصد، ۵۵ درصد، ۵۳٫۵ درصد، ۵۱ درصد، ۴۱ درصد، ۴۶ درصد و ۶۰٫۵ درصد. مجموع امتيازها ۵۲۲ از ۱۰۰۰ محاسبه شد.
نتيجه گيري: اين بيمارستان مي تواند پس از تکميل اساسنامه جايزه و ارايه مستندات لازم و کافي، متقاضي دريافت تنديس سيمين جايزه باشد. توصيه مي شود مديران بيمارستان توجه ويژه اي به معيارهاي کارکنان، نتايج کارکنان و نتايج جامعه به عنوان نواحي بهبود داشته باشند و با آموزش بيشتر، زمينه درک مناسبتر مفاهيم مدل جايزه ملي کيفيت ايران فراهم کنند.