مقاله نتايج دراز مدت نصب اسکلرال لنزهاي داخل چشمي جابجا شده به روش خارج کردن هاپتيک از برش کوچک قرنيه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: نتايج دراز مدت نصب اسکلرال لنزهاي داخل چشمي جابجا شده به روش خارج کردن هاپتيک از برش کوچک قرنيه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نصب اسکلرال
مقاله لنز داخل چشمي جابجا شده ،خارج کردن هاپتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك اقبالي امين اله
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي فلاورجاني خليل
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس زاده سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي مسيح
جناب آقای / سرکار خانم: پرورش محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري پور مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: براي نصب مجدد لنزهاي داخل چشمي جابجا شده، روش هاي گوناگوني گزارش شده است، اما اين روش ها داراي معايبي چون پرولاپس زجاجيه، کشش بر شبکيه، کلاپس ساختمان هاي چشمي، خونريزي داخل چشمي، آستيگماتيسم بالاي پس از جراحي و نياز به مانورهاي پيچيده داخل چشمي هستند. هدف از اين مطالعه ارزيابي نتايج نصب اسکلرال لنزهاي داخل چشمي جابجا شده بوسيله خارج کردن هاپتيک از يک برش کوچک قرنيه است.
روش بررسي: اين مطالعه که از نوع گذشته نگر غيرمقايسه اي مداخله اي است، بر روي ۲۸ چشم از ۲۸ بيمار مبتلا به جابجا شدگي لنز داخل چشمي به حفره زجاجيه انجام شد. در اين بيماران پس از آوردن لنز جابجا شده به داخل اطاق قدامي، يک نخ بخيه از محل يک فلپ اسکلرال به داخل چشم آورده شده و از فلپ سمت مقابل خارج شد. سپس نخ از طريق برش کوچک فوقاني قرنيه خارج شد. هاپتيک ها به نوبت از طريق همان برش کوچک فوقاني قرنيه خارج شده و نخ بخيه به دور آن گره زده شد و سپس به داخل اطاق قدامي بر گردانده شد. سپس لنز به پشت عنبيه، منتقل و به محل نصب اسکرال آن که از قبل آماده شده بود متصل شد. داده ها با آزمون t آناليز شدند.
يافته ها: در مدت پيگيري با ميانگين ۳۴٫۵±۲۳٫۸ ماه، هيچ کدام از لنز ها دچار جابجا شدگي مجدد نشدند. اختلاف بين ميانگين بهترين حدت بينايي اصلاح شده قبل از جابجا شدن لنز داخل چشمي (۰٫۳۵±۰٫۲۱ لگمار) و پس از نصب اسکرال آن (۰٫۳۸±۰٫۱۹ لگمار) از نظر آماري معني دار نبود (P=0.2). اختلاف بين ميانگين آستيگمات قبل از جابجا شدن عدسي داخل چشمي و پس از نصب اسکرال آن (به ترتيب ۱٫۲۵±۰٫۶۹ ديوپتر و ۱٫۳۵±۰٫۶۴ ديوپتر) معني دار نبود (P=0.19).
نتيجه گيري: نصب اسکلرال لنزهاي داخل چشمي جابجا شده به روش خارج کردن هاتيک از يک برش کوچک قرنيه، نياز به مانورهاي داخل چشمي پيچيده را کاهش داده و نسبت به روش هاي ديگر راحت تر است. نتايج طولاني مدت اين روش حاکي از موثر بودن آن است.