مقاله نتايج درماني دو روش جراحي ترانس هياتال و ترانس توراسيک در بيماران سرطان مري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۲۲۶ تا ۲۳۰ منتشر شده است.
نام: نتايج درماني دو روش جراحي ترانس هياتال و ترانس توراسيک در بيماران سرطان مري
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان مري
مقاله ترانس هياتال
مقاله ترانس توراسيک
مقاله ازوفاژکتومي
مقاله عوارض
مقاله مرگ و مير.

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخش نوين
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موعودي مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: جراحي موثر ترين شكل درمان در كانسر مري محسوب مي شود. اين مطالعه با هدف مقايسه نتايج درماني دو روش جراحي ترانس هياتال و ترانس توراسيک در بيماران سرطان مري انجام شده است.
روش بررسي: اين مطالعه کوهورت بر روي تمامي بيماراني که در سال هاي ۱۳۸۱ لغايت ۱۳۸۷ پس از تاييد پاتولوژيک سرطان مري به بخش جراحي مرکز آموزشي درماني شهيد بهشتي بابل ارجاع شده بودند، انجام شد. بيماران بر حسب محل تومور و شرايط فيزيکي بيمار به يکي از دو روش ازوفاژکتومي ترانس هياتاليا ترانس توراسيک (McKeown) تحت عمل قرار گرفتند. بيماران در دو گروه از نظر سن، جنس، ميزان کاهش وزن، سطح سرمي آلبومين و ميزان هموگلوبين قبل از عمل همسان شدند.
يافته ها: از ۱۶۶ بيمار مورد بررسي %۵۹ تحت جراحي ترانس هياتال و %۴۱ تحت جراحي ترانس توراسيک قرار گرفتند. بروز عارضه در بيماران مبتلا به سرطان مري در دو روش جراحي ترانس هياتال (%۴۲٫۹) و ترانس توراسيک (%۴۷٫۱) اختلاف معني داري نداشت (p=0.636). طول مدت عمل (دقيقه) در دو روش جراحي ترانس هياتال (۱۸۰٫۷±۳۵٫۱) به طور معني داري کمتر از روش ترانس توراسيک ((۲۲۶٫۷±۵۴٫۲ بود(p=0.000) . ميانگين مدت بستري (روز) در دو روش جراحي ترانس هياتال ۸±۴٫۹)) و ترانس توراسيک ۸٫۵±۱٫۶)) اختلاف معني داري نداشت (p=0.44)  درصد مرگ در سي روز اول بعد از عمل در دو روش جراحي ترانس هياتال (%۴٫۱) و ترانس توراسيک (%۷٫۴) اختلاف معني داري نداشت.(p=0.489)
نتيجه گيري: به جز طول مدت جراحي که در روش ترانس هياتال کمتر بوده، در ساير متغير هاي مورد بررسي بين دو روش اختلاف معني داري وجود نداشت.