مقاله نتايج درماني چهار ساله تيروييدكتومي: مقايسه ليگاشور و روش معمول جراحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۶۸۷ تا ۶۹۲ منتشر شده است.
نام: نتايج درماني چهار ساله تيروييدكتومي: مقايسه ليگاشور و روش معمول جراحي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Ligation
مقاله vessel
مقاله تيروييدكتومي
مقاله نتيجه درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پازوكي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باقرپور قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: معتبر اميررضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تكنيك بستن عروق به وسيله ليگاشور Ligation vessel sealing system يك روش هموستاز كه به طور موفقيت آميزي در جراحي شكمي در حال انجام است و در سال هاي اخير استفاده از آن در جراحي تيروييد فزوني گرفته است. هدف از مطالعه بررسي نتايج استفاده از تكنيك جديد هموستاز با ليگاشور در مقايسه با روش سنتي آن مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي در سال هاي
۱۳۸۴-۸۷ در بيمارستان هاي ميلاد و رسول اكرم در شهر تهران انجام شده است. طي اين دوره سه ساله تمام بيماران با پاتولوژي متفاوت نيازمند به جراحي تحت بررسي قرار گرفتند. مدت زمان جراحي، مدت زمان بستري در بيمارستان و عوارض جراحي در دو گروه بيماران كه تحت جراحي تيروييد با دو روش Ligasure 45) بيمار) و Clamp & Tie 145) بيمار) قرار گرفتند با هم مقايسه شدند.
يافته ها: زمان عمل در دو گروه با هم تفاوت واضحي نداشت. زمان عمل در گروه Ligasure، ۱۳۲٫۲۲ دقيقه و در گروه Clamp & Tie، ۱۳۱٫۱۰ دقيقه بود. تفاوت آماري معني دار در نتايج دو گروه از لحاظ مدت زمان بستري در بيمارستان و عوارض بعد از عمل مشاهده شد. دو مورد هيپوكلسمي بعد از عمل در گروه اول (گروه (Ligasure و ۲۴ مورد هيپوكلسمي در گروه دوم (گروه (Clamp & Tie مشاهده شد (p<0.05). مدت زمان بستري در بيمارستان بعد از جراحي در گروه اول ۲٫۱۸ روز و در گروه دوم ۲٫۶۵ روز بود (p=0.005).
نتيجه گيري: اگرچه تكنيك جراحي Ligasure براي جراحان آسان تر است ولي در مطالعه ما كاهشي در مدت زمان جراحي در اين روش نسبت به گروه دوم مشاهده نشد، ولي از مزاياي اين تكنيك در مطالعه ما، كاهش عوارض جراحي و مدت بستري در بيمارستان بود.