مقاله نتايج درمان اسکوليوز پشتي – کمري يا کمري به روش فيوژن جلويي سگمان کوتاه با پيچ پديکولار با بازوي بلند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران از صفحه ۹۹ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: نتايج درمان اسکوليوز پشتي – کمري يا کمري به روش فيوژن جلويي سگمان کوتاه با پيچ پديکولار با بازوي بلند
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکوليوز
مقاله فيوژن ستون فقرات
مقاله ستون فقرات
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرفاني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نورايي هرمز
جناب آقای / سرکار خانم: مصباحي سيداميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: طوبايي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه: هدف از اين مطالعه، بررسي بيماران با اسکوليوز کمري يا پشتي – کمري ناشناخته (ايديوپاتيک) جوانان بود که به روش فيوژن جلويي سگمان کوتاه با پيچ پديکولار با بازوي بلند درمان شدند.
مواد و روش ها: در يک مطالعه گذشته نگر طي ۴ سال، ۱۲ بيمار با اسکوليوز ناشناخته پشتي – کمري يا کمري که تحت عمل فيوژن جلويي سگمان کوتاه با پيچ پديکولار قرار گرفته بودند، بررسي شدند. زاويه انحناي اصلي و ثانويه، زاويه مهره هاي بالايي و زيرين سگمان جراحي شده، چرخش ديسک در زير مهره تحتاني وسيله گذاري گرديده، انحراف از خط وسط و چرخش مهره اپيکال انحناي اصلي در محور ساژيتال در پرتونگاري قبل از عمل، چهار روز بعد از عمل و در آخرين مراجعه اندازه گيري گرديد. ميزان رضايت مندي با پرسشنامه SRS-30 ارزيابي شد.
يافته ها: تصحيح زاويه انحناي اصلي ۶۶٫۷% و انحناي پشتي فيوز نشده ۵۰٫۲% بود که با تصحيح در حالت خميده قبل از عمل همخواني داشت. در انحناي اصلي پس از درمان، ۹۲% کاهش در چرخش مهره اپيکال، ۷۴% بهبود در انحراف مهره اپيکال از خط وسط، ۷۵% کاهش زاويه مهره بالايي انحناي وسيله گذاري شده، ۷۹% کاهش در زاويه مهره تحتاني انحناي اصلي به دست آمد، و زاويه ديسک در زير آخرين مهره وسيله گذاري شده ۹۲% بهبود يافت. ميزان کيفوز و لوردوز پس از جراحي، تغيير قابل توجهي نکرد. ميانگين SRS-30 در آخرين بررسي ۱۱۶ بود.
نتيجه گيري: فيوژن جلويي سگمان کوتاه در بيماران اسکوليوز پشتي – کمري يا کمري ناشناخته اي که انحناي پشتي آنان در عکس حالت خميده قبل از عمل ۲۵ درجه کاهش مي يابد، نتايج باليني و راديولوژيک قابل قبول خواهد داشت.