مقاله نتايج فوري و ميان مدت استفاده از استنت در درمان كواركتاسيون آئورت در كودكان و نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۳۴۱ تا ۳۴۷ منتشر شده است.
نام: نتايج فوري و ميان مدت استفاده از استنت در درمان كواركتاسيون آئورت در كودكان و نوجوانان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كواركتاسيون
مقاله درمان
مقاله استنت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضاييان لنگرودي حجت
جناب آقای / سرکار خانم: رادگودرزي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نخستين داوري پريدخت
جناب آقای / سرکار خانم: معراجي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاه محمدي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: اعرابي مقدم محمديوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: كواركتاسيون آئورت به تنگي آئورت اطلاق مي شود. توافق بر سر بهترين روش درماني حاصل نشده است. هدف از اين مطالعه كه اولين مطالعه در كشور ما مي باشد بررسي كاربرد استنت در درمان كواركتاسيون به ويژه در سن كمتر از ده سال و وزن كمتر از ۲۵ كيلوگرم است.
روش بررسي: گروه سني كمتر از ۱۸ سال كه طي سال هاي ۸۹-۱۳۸۳ جهت درمان كواركتاسيون- ري كواركتاسيون درمركز قلب شهيد رجايي استنت گذاري شدند از نظر كارايي و عوارض اين روش درماني بررسي شد.
يافته ها: مطالعه ما با پي گيري شش ماهه روي ۵۳ بيمار كمتر از ۱۸ سال صورت گرفت. جمعا ۵۴ مورد استنت گذاري موفق در ۵۳ بيمار انجام شد. متوسط سني بيماران ۱۱٫۶±۴٫۲ سال بود كه از اين تعداد  17 (%32)نفر زير ۱۰سال و ۳۶ (%۶۸) نفر بيشتر يا مساوي آن بودند. متوسط وزن بيماران ۳۹٫۲۴±۱۸ كيلوگرم بود كه  16 (%30)نفر زير ۲۵ كيلوگرم و ۳۷ (%۷۰) نفر بالاي آن بودند (p<0.001). پيك گراديان سيستولي قبل و پس از كاتتريزاسيون به ترتيب ۴۶٫۲۶±۱۷٫۷ و  1.03±۰٫۱۹ميلي متر جيوه بود. اين تفاوت معني دار در گراديان قبل و پس از استنت گذاري در زير گروه هاي كواركتاسيون ناتيو، كمتر از ۲۵ كيلوگرم و زير ۱۰ سال فرقي نداشت (p<0.001). عوارض در  24 (%44)نفر اتفاق افتادند كه جز در دو مورد، بقيه مينور بودند.
نتيجه گيري: استنت گذاري كواركتاسيون آئورت با توجه به تجارب تيمي در مراكز مختلف توام با پيشرفتي چشمگير، همراه با كاهش عوارض بوده، حتي در گروه سني كودكان، بيماران كمتر از ۲۵ كيلوگرم و سن كمتر از ۱۰ سال قابل استفاده است.