مقاله نتايج ۶ ساله ارزشيابي اساتيد دانشگاه علوم پزشكي اراك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۵۲ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: نتايج ۶ ساله ارزشيابي اساتيد دانشگاه علوم پزشكي اراك
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي
مقاله اساتيد
مقاله دانشجو
مقاله دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مسيبي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: نظام الدين مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات مربوط به بررسي عوامل موثر بر ارزشيابي اساتيد از رشد خوبي در دپارتمان هاي علمي برخوردار بوده است. علي رغم انجام تحقيقات در اين زمينه، اكثر نتايج مطالعات به علت ناهمگني داده ها مخدوش مي باشد. هدف اين مطالعه بررسي و تحليل نمرات ارزشيابي اساتيد دانشگاه علوم پزشكي اراك بر اساس برخي از عوامل موثر بر آن انجام گرفته است.
روش كار: اين مطالعه يك بررسي تحليلي – مقطعي مي باشد كه بر روي كليه اعضا هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اراك از طريق سرشماري از سال ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۵ انجام گرفته است. نمرات ارزشيابي اساتيد از ديدگاه دانشجويان و عوامل مورد بررسي از بايگاني مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي مورد استفاده و تحليل قرار گرفته است. نتايج: ميانگين نمرات ارزشيابي اساتيد در ۶ سال مورد بررسي از مقدار ۱۵٫۰۳ الي ۱۶٫۴۵ متغير بوده است. ميانگين نمرات ارزشيابي در اين ۶ سال از لحاظ آماري، اختلاف معني دار داشته است. همبستگي ضعيف معكوسي بين تعداد دانشجويان كلاس و ميانگين نمره ارزشيابي اساتيد مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: نتايج ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان در اين مطالعه، در ۶ سال مورد بررسي متغير بود. لازم است متغيرهاي مهمي مانند كلاس درس، عوامل تاثير گذار بر دوره درس، اساتيد، زمان ارايه درس مورد بررسي قرار گيرند و مطالعات تكميلي با در نظر گرفتن اين عوامل به عنوان منابع ناهمگني صورت پذيرد.