سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهرداد عدل – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژیهای نو
رضا گودرزی راد – معاونت انرژی وزارت نیرو – دفتر برنامه ریزی انرژی
بهروز بوغلان دشتی – سازمان انرژی های نوایران ( سانا ) ، گروه زیست توده
شهریار بزرگمهری – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژیهای نو

چکیده:

در این مقاله، یافتـه هـا و نتـایج مطالعـات امکـان سـنجی اجرای واحد تولید برق بیو گازسوز در محـل دفـن زبالـه هـای شهر شیراز ارائه شده است . هدف اصلی ایـن کـار، ارزیـابی و امکان سنجی تولید انرژی الکتریکی از بیوگاز حاصل از تجزیـه زباله های شهری است تا از این راه ضمن کاهش انتشـار گـاز متان به جو ( که اثر مخرب آن ۲۱ برابر دی اکسیدکربن اسـت ) ، انرژی مفید نیز بدست آید . در جریان این مطالعات، پیش بینـی روند تولید گاز دفنگاه با استفاده از مدلسازی، بـرآورد نظـری توان الکتریکی قابل نصب براساس پیش بینی روند تولیـد گـاز دفنگاه، مقایسه فنĤوری هـای تولیـد انـرژی از گـاز دفنگـاه و انتخاب فنĤوری مناسب برای دفنگاه زباله شیراز، ارزیابی فنـی تجهیزات تولید برق از بیوگاز، معرفی راهبردهای تولیـد بـرق در دفنگــاه زبالــه شــیراز، بررســی اقتصــادی راهبردهــای پیشنهادشده و سرانجام گزینش بهترین راهبرد، به انجام رسید . توان نظـری ( تئوریـک ) تولیـد گـاز زبالـه شـیراز حـدود ۱۴۳ مترمکعب بر تن زباله بـرآورد گردیـد . تـو ان الکتریکـی قابـل اعتمــاد تــا ســال ۱۳۹۴ در شــرایط فعلــی محــل، حــداقل ۲۲۰ کیلــووات بــرآورد شــد . از ســوی دیگــر بــا گســترش شــبکه جمع آوری گاز دفنگاه برای زباله هـایدفـن شـده در سـالهای آتی ( تا پایان سال (۱۳۸۹ میتوان با توان ۶۷۰ کیلـووات تولیـد برق را آغاز نمود و از دو سـال دیگرامکـا ن افـزایش ظرفیـت الکتریکی تا حـداقل ۱۰۶۵ کیلـووات درمحـل وجـود دارد و نتایج ارزیابی اقتصادی نشان میدهنـد کـه ایـن بهتـرین گزینـه می باشد . قیمت تمام شدة برق در این شـرایط، بـا نـرخ تنزیـل %۱۶ معادل ۲۷۵ ریال بر کیلوواتساعت برآورد گردید .