یک VMS خوب بایستی نشان دهنده اطلاعات مفیدي باشد که بطور لحظهاي صحیح باشند بطوریکه رانندگان بتوانند به راحتی آنها را درك نموده و به سرعت متوجه پیام آنها شوند.

سازمان TRL چهار جنبه اصلی VMS را مورد تحقیق و بررسی قرار داده است (مسمر، :(۱۹۹۸

  • کاربردهاي محتمل VMS در ارائه اطلاعات در مورد ایمنی
  • فرمتهاي مختلف پیامها
  • اضافه بار اطلاعات
  • توالی اطلاعات ارائهشده

بایستی از نمایش پیامهاي طولانی بر روي یک VMS اجتناب نمود، همچنین از نمایش پیامهاي متناقض بر روي علائم مختلف در یک مکان (مثلاً ترکیبی از VMS، سیگنالها و علائم ثابت در یک مکان) و یا توالی علائم، چرا که میتواند منجر به اضافه بار اطلاعات شود. اگر پیام هاي نمایش داده شده همیشه صحیح نباشند موجب بیاعتمادي رانندگان میشود. بویژه وضعیت ترافیک در تقاطع بزرگراهها میتواند به سرعت تغییر کند و در نتیجه هشدار “ترافیک سنگین”

بیربط شود. مطالعه کوپر و میشل نشان داد که پاسخهاي نادرست هنگامی افزایش پیدا میکند که VMSها پیامهایی متناقض با دیگر علائم مجاورشان را نمایش دهند(کوپر و میشل .(۲۰۰۲ این سردرگمی هنگامی ایجاد می شود که رانندگان پیام علائم ثابت جادهاي را در تناقض یا تفاوت با پیامهاي نمایش داده شده در VMSها متغیر مییابند. براي آنکه به رانندگان کمک شود تا تصمیم بگیرند کدام اطلاعات صحیح هستند، VMSها بایستی داراي شرایط لازم باشند.

بهعنوان مثال پیام “تأخیردر M8 در مسیر غرب: یک ساعت. از مسیر A89 برانید تا درگیر ازدحام نشوید” بهجاي آنکه صرفاً پیام “از مسیر A89 غرب برانید” نمایش داده شود.