– قضاوت ترجیحی بعد از طراحی سلسله مراتب مساله تصمیم، تصمیمگیرنده میبایست مجموعه ماتریسهایی که به طور عددی اهمیت یا ارجحیت نسبی شاخص ها را

نسبت به یکدیگر و هر گزینه تصمیم را با توجه به شاخصها نسبت به سایر گزینهها اندازهگیری مینماید، ایجاد کند. این کار با انجام مقایسات دو به دو بین عناصر تصمیم (مقایسه زوجی) و از طریق تخصیص امتیازات عددی که نشان دهنده ارجحیت یا اهمیت بین دو عنصر تصمیم است، صورت میگیرد. جدول مقایسات زوجی عناصر در تحلیل سلسله مراتبی همانند جدول زیر تکمیل میگردد. در این جدول aij نشانگر میزان ارجحیت معیار ai بر معیار aj است .[۱۴] همانطور که واضح است ارجحیت میان دو معیار یکسان، برابر یک خواهد بود. در (شکل (۳ ماتریس مقایسات زوجی نشان داده شده است.

در تحلیل سلسله مراتبی فازی بجای اعداد قطعی در جدول (شکل (۳، از اعداد مثلثی فازی که به صورت یک سهتایی نوشته میشوند استفاده میشود. این اعداد در منابع مختلف کمی متفاوت تعریف شدهاند.

محاسبه Si برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجی به صورت رابطه زیر است:

در این رابطه Si یک عدد فازی مثلثی، i بیانگر شماره سطر و j بیانگر شماره ستون است. همچنین Mjgi اعداد فازی مثلثی بکار رفته در ماتریسهای مقایسه زوجی هستند.

– سازگاری در قضاوتها محاسبات مربوط به فرآیند تحلیل سلسله مراتبی براساس قضاوت اولیه تصمیم گیرنده که در قالب ماتریس مقایسات زوجی ظاهر میشود، صورت میپذیرد و هر گونه خطا و ناسازگاری در مقایسه و تعیین اهمیت بین گزینهها و شاخصها نتیجه نهایی به دست آمده از محاسبات را مخدوش میسازد. نرخ ناسازگاری وسیلهای است که سازگاری را مشخص ساخته و نشان میدهد که تا چه حد میتوان به اولویتهای حاصل از مقایسات اعتماد کرد. خصوصا وقتیکه تعداد مقایسه ها افزایش یابد اطمینان از سازگاری مقایسهها به راحتی میسر نیست.تجربه نشان داده است که اگر نرخ ناسازگاری کمتر از ۰/۱۰ باشد، سازگاری مقایسات قابل قبول بوده و در غیر اینصورت مقایسهها باید تجدید نظر شود .[۱۵]

نتایج محاسباتی

این تحقیق برای دستیابی به اهداف بیان شده، ابتدا به دنبال پاسخگویی به دو پرسش اساسی است که شاخصهای کمی و کیفی موثر در بررسی صلاحیت پیمانکاران پروژههای فاینانس کدامند و میزان اهمیت و وزن هر یک از این شاخصها جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران چقدر است. از آنجا که شاخصهای ارزیابی هر سیستم، بسته به اهداف اصلی ایجاد آن، وظایف مهم مورد انتظار از آن سیستم و همچنین عوامل تاثیرگذار و نوع هزینه های انجام شده متفاوت خواهد بود، لذا برای شناسایی شاخصهای موثر در انتخاب پیمانکاران پروژههای عمرانی گامهای ذیل برداشته شدهاند: ابتدا با مراجعه به پیشینه مطالعات انجام شده در این زمینه تعدادی شاخص شناسایی شدند و برای اطمینان از موثر بودن شاخصهای شناسایی شده در فرآیند انتخاب پیمانکار، پرسشنامهای تهیه و میان خبرگان توزیع گردید.

خبرگان برگزیده گروهی از مهندسین و کارشناسانی بودند که از ۱۲ تا ۱۸سال سابقه در مشاغل مختلف مرتبط با موضوع از جمله خدمات پیمانکاری، مدیریت پروژه، امور قراردادها، خدمات مهندسان مشاور و مدیریت دستگاههای اجرائی مشابه سابقه کار داشتند و در رابطه با صلاحیت پیمانکاران و شاخصهای موثر در این زمینه با تجربه و صاحبنظر بودند. در گام بعد به منظور تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخصها، پرسشنامه مقایسههای زوجی تحلیل سلسله مراتبی طراحی شد. با جمع آوری نظر خبرگان و استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی فازی و استفاده از میانگین هندسی جهت تجمیع نظرات وزن نسبی هر شاخص تعیین گردید. در (جدول (۲ وزنهای بدست آمده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان داده شده است.