سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرجان بشیری – کارشناس ارشد استخراج معدن، دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمدحسین بصیری – دکترای اقتصاد معدن، عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

کشورهای در حال رشد برا ی تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی خویش مجبورند برنامه های عمرانـ ی عظیمی همچون پروژه ها ی سد ساز ی را به اجرا در آورند، که ا ین بار سنگ ینی بر دوش منابع مـال ی و سایر منابع خواهد گذاشت، به هم ین علت بررس ی مجدد اقدامات احتمال ی به منظور کاستن هز ینـه هـا ی اجرایی و کاهش زمان ساخت ضرور ی م ی باشد . در این چ ارچوب مطالعات کوتاه مدت مهندسی ارزش با تکیه بر ت یم چند رشته ا ی و پ یشنهادات خلاقانه م ی تواند در ا ین مـوارد راهگـشا باشـد . در مطالعـات مهندسی ارزش تلاش م ی شود هزینه های غیر ضروری طرح، شناسایی شده و بـا تـشو یق خلاقیـت و هم افزایی کارشناسان در کارگاههای مهندسی ارزش راه حل های خلاقانه برای حـداقل کـردن هزینـه های غیر ضروری و ارتقاء کارکرد پروژه مورد ن ظـر ارایـه گـردد . در چـار چـوب مطالعـات مهندسـ ی ارزش پروژه بررسی مجدد سیستم نگهدار ی سنگ حوضچه استغراق سد کارون ۳ با استفاده از ا یـ ده های مطرح شده تعداد انکرها ی ت یپ M ، K و A بـه ترتیـب از ۷۱۵۳ ، ۳۲۰ ، ۳۹۲۵ بـه ۴۳۹۸ ، ۱۲۰ ، ۳۴۶۷ عدد کاهش یافت و با توجه به شاخص ارزش محاسـبه شـده در حـدود ۱۴ درصـد صـرفه جـو یی در هزینه کل احداث حوضچه آرامش به دست آمد .