سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبر جمالی – پژوهشگر و عضو هیأ تعلمی پژوهشکده و دانشکده علوم و مهندسی، دانشگاه ام

چکیده:

در این مقاله ، به بررسی و تحلیل یک نمونه سیستم مجهز به پمپ حرارتی که کاربرد گسترده ای در سیستمهای انرژی تجدیدپذیر دارند، پرداخته م یشود. چگونگی انتقال حرارت و ضریب عملکرد در اینگونه از سیست مها به روشهای تحلیلی و تجربی محاسبه شده است . سیال عامل در پمپ حرارتی ، به محض تبخیرشدن، حرارت را از منبع حرارتی گرفته و با میعان خود، آن را به جریان آب موجود در سیستم گرمایش منطقه ای تحویل م یدهد. در این بررسی ضمن مرور ادبیات، در مسیر بازخوانی و تکمیل مطالعات قبلی اگزرژی که در اغلب موارد، ریشه در احصاء برگشت ناپذیر یها دارد؛ یک برنامة رایانه ای به منظور محاسبات اگزرژتیکی تهیه گردیده است. این بررس ی، تمام پارامترهای مهم در طراحی را مورد توجه قرار داده است . نتایج این تحلیل علاوه بر مقایسه با استانداردJISو تأیید صحت آنها، با یافت ههای تجربی نیز مقایسه شدهو تطابق مطلوبی در روند ضرورت بکارگیری پم پهای حرارتی در سیست مها بدست آمده است.