سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید مهدی الوانی –
طیبه فرهنگ –

چکیده:

این پژوهش را با طرح این مسئله که آیا ارتباطی بین میزان و نوع نیازهای سه گانه سطوح مختلف مدیریت با اثر بخشی آنان وجود دارد آغاز کرده و بر اساس نیازهای سه گانه (( دیوید مک کللند)) که شامل نیازهای، کسب موفقیت ، کسب قدرت و تعلق است به بررسی موضوع پرداخته ایم.
جامعه مورد بررسی را مدیران صنایع غذایی موفق استان کرمانشاه که تحت پوشش سازمان صنایع و معادن استان قرار دارند تشکیل می دهند.
ابزار تحقیق، پرسشنامه ای حاوی ۳۲ سئوال است در چهار گروه که میزان موفقیت ، قدرت و تعلق همچنین اثر بخشی به عنوان متغییر وابسته را مورد سنجش قرارمی دهد. روش تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده از آزمون ضریب همبستگی بوده که از طریق نرم افزار انجام و اطلاعات ۱۰۳ پرسشنامه از میان ۱۴۴ مورد که توزیع شده بود مورد آنالیز قرار گرفته است.
نتیجه اینکه از میان ۹ فرضیه تحقیق حاضر ۳ فرضیه تایید و بقیه رد شدند یعنی در سطح اطمینان ۹۵% می توان ادعا نمود که بین نیاز به کسب قدرت مدیران میانی، نیاز به تعلق مدیران میانی و نیاز به قدرت مدیران عملیاتی با اثر بخشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد. از آنجا که امروزه، مدیرانی توانایی رویارویی با مسائل پیچیده و موضوعات بغرنج زمانه را دارند که از ویژگی های (( اعجاز گری و تحول آفرینی)) بر خور دار باشند و شناخت دنیای کاری، توجه محوری به انسان، ایجاد دیدگاهمشترک در اعضاء سازمان و کاربردی نمودن امورات از جمله این ویژگی هاست لذا پیشنهاد می شود با تحول و تفکر در نظام انگیزشی و تحقیق در خصوص چگونگی نحوه اجرای برنامه های بهسازی سازمانی به افزایش اثر بخشی سازمان و مدیران و کارکنان و نهایتاً اعتلای جامعه و بشریت کمکنمانیم و نقش حیاتی مدیران که احیاء گران سازمانند و روح افزای انسانها پررنگ تراز پیش در نظر گرفته شود.
به امید تحول و توسعه روز افزون جهت سر بلندی ایران عزیز در عرصه گیتی.