امکان شناسایی جریات مراحل کار و اقدامات واحدها و سیستم های مورد عملی را برای کلیه سطوح سازمان و مقامات دیربط فراهم میآورد.»

وسیله مناسبی برای آشنا ساختن و آموزش کارکنان و کیف روشهای مورد عمل بوده و موجب کاهش هر آموزشی میگردد.»

هماهنگی و یکنواخت کردن روشها در مورد کارهای مشابه را به وجود میاورد.»

با ترسیم و تصویر عوضع موجود موجب میشود که ارتباط با ارباب رجوع اعمارا شخاص حضرتی و حقوقی مشخص شراکه ور حاکم انتظارات و توقعات آندھا با چارچوب روشرها و فصوابط مورد عملی انطباقی داده شاهده و اراتلاف وقت کارکنان و ارباب رجوع جلوگیری شود.» .

مکتوب بودن روش ها و اقدامات اجرایی کلیه واحدها موجب میگردد که دوباره کاری ها و تکرار تداخلی احتمالی وظایف مجسم و قابل رویت شده و . ».بالمال چاره جویی و رفع مشکلات آسانتر شود (۱ – تشبیت مراحل اجرای کار ضمنی تسهیل انتقال اطلاعات مربوط به کار، موجب محدود شدن اعمال سلیقه و تمایلات مجریان شاهده وار انحرافات احتمالی در تعبیر و تفسیر هدفها و وظایف جلوگیری میگردد.»

مادون بودن روشها و گردآمدن کلیه اطلاعات لارم، امکان هرگونه تجدید نظر و تغییر در روشهای موجود را برای واحدهای مسئول و مقامات سارمان تسهیل مینما یاد و همچنین هنریه بررسی و اصلاح روشها با جمع شدن طلاعات در مورد وضع موجود کاهش«امید است مجموعه حاضر که در تحقیقی هدفهای فوق با همکاری موثر همه واحادهای  سارمان اموراداری و استخدامی کشور تهیه شاه است، موربرد استفاده مدیران و مقامات ذیربط سازمان قرار گیرد. اداره کل بهبود روشها ضمن سپاسگزاری ار همکاری واحدها، هرگونه پیشنهادها و نظرات اصلاحی را در رفع نقایص و یا بهبود و تکمیل این مجموعه گرامی خواهد داشت.» .

یادآوری این نکته ضروری است که با دستیابی به یک روش صحیح به ویژه در کارهای فنی و هنری، به سال ها تمرین و تجربه و صرف وقت و هزینه نیاز دارد. بنابراین چیزی .نیست که بتوان به آسانی از آن گذشت در کشور ما بیشتر صنایع سنتی جنبه هنری دارند. روش های انجام کار حاصل عمر هنرمند بوده و در سینه قرار دارد و چه بسا که با مجری آن به خاک سپرده می شود. به طور مثال در هنر قالیبافی، روش های مربوط به طراحی، رنگرزی سنتی، بافت، پرداخت، رفوگری، ارزیابی و …. به دلیل کمبود آموزشگاه و یا دانشکده در این مورد، در اثر یک عمر کار مداوم و طاقتفرسا و در سنین کهولت تحصیل می گردد. در برخی موارد این هنرمندان آموخته های خود را فقط به فرزندان و خانواده خود منتقل می نمایند. چه بسا فرزندان آنان حرفه پدر را دوست نداشته و به دنبال کار دیگری می روند و اغلب داستان به همین جا خاتمه مییابد. در صورتی که این روش ها به نحوی مدون و مکتوب شوند، به راحتی می توانند قابل انتقال به دیگر علاقه مندان باشند. شاید روزی این اطلاعات، پایه و اساس درس های یک دانشکده و یا آموزشگاه عالی گردند.