سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرشید رعایت صنعتی –

چکیده:

در ا ین مقاله به معرف ی و تحل یل مفاهیم و اجزاء نت مجازی پرداخته شده است. با توجه به توسعه ها ی روزافزون تکنولوژی اطلاعات و امکانات متنوع حاصل از آن ، فرصتها ی ز یادی بر ای بهبود ساختار و کارا یی سیستمها ی نت وجود دارند. در نت مجاز ی به شناسا یی برخ ی از ا ین فرصتها و بهره گیری بجا و مناسب از تکنولوژیهای مرتبط پرداخته میشود. بدلیل نو بودن ا ین سیستمها و عدم شناخت بسیاری از تکنولوژ یهای خاص مرتبط ، گاهًا قضاوتها ی نادرستی از دامنه کاربرد آنها صورت می گیرد. ا ین مقاله ضمن معرفی اجزای نت مجازی همچون حسگرها، ردیابها ی حرکت سر و دست، وسایل حس ساز و مدل شب یه ساز ی که در تحقیقات مراکز مختلف بکار گرفته شده اند اقدام به طبقه بند ی و تدو ین زمینه کاربرد آنها نموده است.