سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

روشنک پارساپور – مرکز تحقیقاتی، آموزشی، درمانی قلب و عروق امام علی ( ع ) کرمانشاه
جلیل خادمی – مرکز تحقیقاتی، آموزشی، درمانی قلب و عروق امام علی ( ع ) کرمانشاه
مهناز سبزی – مرکز تحقیقاتی، آموزشی، درمانی قلب و عروق امام علی ( ع ) کرمانشاه
مریم شمسی – مرکز تحقیقاتی، آموزشی، درمانی قلب و عروق امام علی ( ع ) کرمانشاه

چکیده:

بررسی عملکرد در بحرانهای گذشته در ایران نشان می دهد که توجه و هدف کلی بر مبنای افزایش منابع بـوده اسـت یعنی مدیران دولتی تمام تلاش خود را در جهت سرازیر کردن خیل کمکهای مردمی و دولتی در منطقه بحران زده نموده انـد و تاکنون کوچکترین توجهی به کاهش نیازها ، نحوه نجات، تعذیه، بهداشت و جمع آوری کودکان حادثه دیده و جابجایی تکیـه گاه برای کنترل بحران در ایران نکرده اند . تجربه های گذشته نشان می دهد که فقط با عرضه اقلام مورد نیـاز و بـدون داشـتن برنامه ریزی دقیق در جهت توزیع و …. بسیاری از این کمکها عقیم مانده و به نحوه صحیحی به دست نیازمندان نرسیده است . بی گمان آسیب پذیرترین گر وه انسانی در پس از زلزله کودکان می باشند که می بایست به صورت ویژه به آن پرداخت در ایـن مقاله به بحث کودکان بی سرپرست پس از زلزله می پردازیم ، کودکانی کـه بلافاصـله پـس از زلزلـه توسـط نیروهـای محلـی و امدادی پیشتاز ی افت می شوند آسیب پذیرتر از کودکانی هستند که در رو زهای بعدی حتی مجروح از زیر آوار بیرون آورده مـی شوند، نباید فراموش کرد که کودکان زیر پنج سال قادر نیستند هویت فردی خود را بیان و یا پس از چند سال یاددآوری کننـد و به راحتی دستورات بزرگتر ها را گوش کنند و قادر به محافظت از خود نیستند . بنا براین در پی ورود نیر وهای مردمـی و بـی ثباتی و هرج و مرج ایجاد شده در منطقه در بهترین وضعیت کودکان توسط نیروهای داوطلب مردمی دوره ندیده بنا به سفارش بستگان و دوستان از منطقه خارج شده و برای سرپرستی به خانواده دیگر یا بیمارستان به سپرده می شوند . لازم به یادآوریـست گروههایی را که در زمینه نجات و ساماندهی کودکان ی که در پی زلزله آسیب دیده و بی سرپرست شده انـد بـا مبـانی و اصـول اولیه این نوع امداد بیشتر آشنا شوند که عبارتند از : جستجو جمع آوری و اسکان ، تغذیه، امنیت، امکـان بازگـشت کودکـان بـه
کانون خانواده ها ، امکان سامان دهی جهت اسکان دائم در مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست که در ایـن بحـث تنهـا بـه دو مبحث اول اشاره خواهد شد . در مبحث جستجو و جمع آوری و اسکان داران کودکان : پیشنهاد پیشگیری است . برای اینکار می توان با آموزش کودکان قبل از وقوع زلزله در محیط های آموزشی همچون مهد کودک ها ، مدارس ابتدایی آنها را برای چنین موقعیتهـایی آمـاده نمـود . بـه بدین منظور ابتدا می بایست کودکان را با لباس و پوششهای نیروهای امدادی و انتظامی در زمان بحران آشنا نمود تـا در زمـان وقوع حادثه بتوانند به راحتی به آنها مراجعه و ازآنها کمک بگیرند . در خصوص کودکان یافته شده پس از زلز لـه یکـی از نکـات بسیار مهم ثبت اطلاعاتی است که دریافتن خانواده کودک می تواند بسیار کار آمد باشد . در بحـث تغذیـه : بـا مباحـث بـسیار وسیع و تخصصی شامل نحوه تهیه ، بسته بندی و ارسال تا تخلیه و نگهداری و توزیع و آماده سازی برای استفاده می باشـد کـه شرح تک تک آن در این مقاله نمی گنجد لذا به ذکر چند نمونه بسنده می کنیم، مواد غذایی مورد مصرف کودکـان عـلاوه بـر استاندارهای خاص متداول می بایستی دارای قابلیت نگهداری بلند مدت و نیز سهولت در حمل ونقل و بسته بندی نیز باشد . نگهداری مواد غذایی کودکان در انبارهای احتیاط برای بلند مدت نیازمند یک برنامه ریزی بسیار دقیق و و انبـار داری خاصـی می باشد . کودکان با توجه به شرایط سنی تنها قادر به تغذیه اقلام خاصی از مواد غذایی می باشند کـه تهیـه آنهـا مـی بایـ ستی ًحتما از قبل برنامه ریزی شده باشد . استفاده از نظر کارشناسان تغذیه در این مورد الزامی می باشد . نتیجه گیری : کمک و امداد رسانی به کوکان آسیب دیده و بی سرپرست مستلزم کمک تمامی ارگانهای دولتی و غیر دولتی می باشد که لازم است با برنامه ریزی دقیق و مدون و با آموزشهای قبل از وقوع حادثه چه از برای کودکان و نحوه آشنایی آنهـا بـا افراد امدادگر و همچنین نح وه نجا ت دهی و سرویس دهی و اسکان و تأیی د بهداشت و تغذیه ایـن افـراد در نـزد افـراد امـدادگر برنامه های دقیق و مدون اجرا تا از آسیب پذیری این قشر جلوگیری به عمل آید .