سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید سعید اسلامیان – دانشیار گروه آب، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید سلطانی – استاد یار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا مدرس – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات آبخیزداری استان اصفهان

چکیده:

باد به عنوان یکی از منابع جدید تولید انرژی امروزه از اهمیت خاصی برخوردار است در برخی مناطق کشور ما بادهای غالبی وجود دارند که می توان از آنها در تولید انرژی به ویژه برق استفاده کرد. اگاهی از احتمال یا فرکانس وقوع این بادها به برنامه ریزان و مدیران کمک می کند مدیریت صحیحی در بهره برداری از این منبع طبیعی اعمال کنند دراین مطالعه با استفاده از توابع توزیع فراوانی، احتمال وقوع سرعتهای میانگین سالانه چند ایستگاه سینوپتیک در محدوده استان اصفهان به دست آمد نتایج نشان داد از بین توابع توزیع مرسوم ۳ و ۲ پارامتری توابع لجستیک و نرمال بهترین برازش را با توزیع سرعت بادهای منطقه دارند. همچنین با استفاده از روش L-moment مقادیر احتمال وقوع بدست آمده در هر ایستگاه به منطقه مورد مطالعه تعمیم داده شد.