مقاله نحوه اتخاذ راهبردهاي مديريت تعارض در ميان کتابداران: بررسي نقش خلاقيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۲۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: نحوه اتخاذ راهبردهاي مديريت تعارض در ميان کتابداران: بررسي نقش خلاقيت
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت تعارض
مقاله خلاقيت
مقاله کتابدار
مقاله کتابخانه عمومي
مقاله نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اين پژوهش، بررسي نقش خلاقيت در نحوه اتخاذ راهبردهاي مديريت تعارض در ميان کتابداران است.
روش: در پژوهش حاضر به روش نمونه گيري تصادفي ساده تعداد ۱۱۵ نفر به عنوان گروه نمونه از ميان کتابداران کتابخانه هاي عمومي کشور انتخاب شده و پرسشنامه هاي موانع شخصي خلاقيت (فيفر) و مديريت تعارض (پوتنام و ويلسون) را تکميل کردند. داده ها به کمک آزمون t  مستقل، آزمون معناداري ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه (گام به گام) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: يافته هاي تحقيق نشان داد که راهبردهاي مديريت تعارض با مولفه هاي خلاقيت رابطه معناداري دارند که در اين ميان مولفه هاي «نياز به موفقيت» و «تفکر انتزاعي» مي توانند اتخاذ راهبرد مديريت تعارض را تبيين نمايند. همچنين نتايج پژوهش حاضر حاکي از آن است که اتخاذ راهبرد رقابت در کتابداران داراي تحصيلات کتابداري به طور معناداري بيش از کتابداران فارغ التحصيل ساير رشته ها مي باشد.
ارزش/ اصالت: نتايج پژوهش حاضر بر اهميت توجه بيشتر به توسعه خلاقيت کتابداران تاکيد مي نمايد. خلاقيت علاوه بر آنکه تاثير مستقيمي در کار کتابداران دارد، به طور غيرمستقيم نيز مي تواند سبب تقويت ساير مهارت هاي رفتاري (نظير مديريت تعارض) گردد.