سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک تقدیسی – کارشناس ارشد آبیاری(سمت : کارشناس ناظر طرحهای آبیاری و زهکشی)

چکیده:

امروزه نقش مهم و حیاتی زهکش های زیرزمینی و تخلیه زه آب مزارع بر هیچکس پوشیده نیست. طراحی و اجرای ابنیه های زیرزمینی، به علت تحت تاثیر قرار گرفتن از عواملی نظیر تنشها ی محوری و غیر محوری، وزن خاک رویی، نیروی ناشی از آب های زیرزمینی، تنش های ناشی از عوامل غیر طبیعی (حرکت ماشین آلات ) بسیار مهم و حساس می باشد . از طرف د یگر، هزینه های بسیار بالای اجرای این سازه ها سبب گردیده با دید تخصصی تری به آنها نگر یسته شود . لازم است علاوه بر استفاده از داد ه های علمی، بر یافته های تجربی نیز توجه خاص مبذول گردد . در این مقاله به ارز یابی روش های مختلف کارگذار ی لوله های کلکتور زیرزمینی در شرا یط مختلف پرداخته شده و حاد ترین حالت یعنی کار در لن زهای ماسه ای اشباع نیز مورد بررسی قرار گرفته است.