گاهی بد نیست که شوخی و طعنه را در بحث کمک گرفت، بهتر است جدی بودن شنونده را با شوخی وشوخی نمودن او را به جدی کشاند. نحوه دعوت دانشجو به سؤال پرسیدن در برخی از جملات شده است – زيړ مرور شده است:

. خوب حالا میخواهم به هر سؤالی که دارید پاسخ گویم می توانم به سؤالات شما پاسخ دهم؟

آیا سوالی هست؟

آیا هیچ سؤالی دارید؟

آیا با توجه به اتمام وقت هیچ سؤال آخری وجود دارد؟

نحوه اداره سمینار

اداره سمینار، اساسی ترین بخش سمینار میباشد. اگر دانشجو از تمام امکاناتی که در جهان نمایش وجود دارد استفاده کند، اما شهامت روبرو شدن با شنوندگان را نداشته باشد، تلاش در این راه بی ثمر خواهد بود. هنگامی که افراد دیگری در کنار دانشجو حضور دارند، دانشجو باید تفکرات خود را دقیق تر کند. وجود آنها باید عاملی برای به حرکت درآوردن و از جاکندن وی باشد. اکثر ناطقین معتقدند که وجود مستمع موجب تحرک و اشتیاق دانشجو می شود و همچون مشعلی فروزان فرا راه فکر او بوده، باعث می شود وی حساب شده تر و موشکافانه تر فکر کند. در این چنین مواردی ایدهها، فکرها، حقایق و همه آن چیزهائی که انسان ناخودگاه داراست، تحت تسلط و اراده وی قرار می گیرند. دانشجو در هنگام ارائه باید به موارد زیر توجه نماید.

فقط تعداد کمی از افراد به صورت مادرزادی با استعداد سخنرانی به دنیا می آیند. اکثر افراد قبل از سخنرانی متشنج به نظر میرسند. ترسں از ظهور در صحنه و ایستادن در برابر جمع، از : مشکلات دانشجویان در ارائه سمینار است، این مشکل یک مشکل عام مردمی میباشد، به گونه ای که در سال ۱۹۷۳، ۴۱ درصد مردم آمریکا صحبت کردن در جمع را بزرگترین ترس خود قلمداد نمودهاند. بیشتر سخنرانان مبتدی در آغاز کارشان کمی عصبی هستند، البته این امر طبیعی است. برای افراد مبتدی، حول شدن و تشنج باعث کاهش اعتماد به نفس و اینکه شنوندگان سخنران را بیصلاحیت تلقی کنند می شود. دانشجویان مبتدی عصبی شدن خود را به عنوان ناتوانی خود برای ارائه یک سمینار خوب معرفی می کنند، ولی این واقعیت ندارد. علائمی که به همراه حول شدن در حین ارائه سمینار بروز مییابد شامل قورت دادن مکرر آب دهان، رعشه و عرق کردن میباشد. اینها واکنشهای مختلف بدن هر .فردی است که در هنگام مواجهه با یک کار مهم بروز مییابد در این رابطه با علم به اینکه عصبی بودن در سخنرانی امری طبیعی است باید یاد گرفت که چگونه حالت ناآرامی و عصبیت خود را کنترل نمود. برخی افراد نظیر ورزشکاران، بازیگران، موسیقی دانان و سخنرانان با تجربه یادگرفته اند تا علائم حول شدن در حین ارائه برنامه خود را بشناسند و آنرا درک کنند، به گونه ای که زمانی که دچار این علائم  تشوند، احساسی ناراحتی می کنند. بخشی از ترسں از صحنه، ترسی ناشناخته هاست.