نحوه ارائه منابع انگلیسی

– کتاب بایک مؤلف:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (حروف اول نام ذکر شود). (سال انتشار). عنوان کتاب۔ نوبت – .چاپ، محل انتشار: ناشر

Smith, A.J. (2000). Biotechnology. 2nd edition. Englewood Cliffs, NJ: Chapman & Hall.

نام ایالت های آمریکا به طور کامل نوشته نمی شود، بلکه فقط حرف اول یا حروف اول آنها میآید (NJ به جای New Jersey). همچنین، برای عنوان کتابها، حرف اول آنها بزرگ نوشته می شود.

یک کتاب با دو مولف یا بیشتر:

نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول (حروف اول نام ذکر شود)، نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم .(سال انتشار). عنوان کتاب۔ نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.

Basra, A. S., Basra, R. K. (1997). Mechanism of environmental stress resistance in plants. Harward Academic Publishers.

معمول این است که پس از نام شهرهای مهم مثل نیویورک، بوستون و… نام ایالت را ذکر نمی کنند. در مورد شهرهای مهم غیرآمریکایی، مانند لندن، تهران و … نیز نام کشور را نمی آورند.

Iranian Ministry of Agriculture. (1993). Education of Agronomy. Tehran: Author.

– فصلی نوشته شده از مؤلف یا مؤلفین در یک کتاب از مؤلف دیگر:

Björkman, O., Demming- Adams, B. (1995). Regulation of photosynthetic light energy capture, conversion and dissipation in leaves of higher plants. In: Schulze, E. D. and Caldwell, M. M. (eds) Echophysiology of photosynthesis. Spring-Verlag.Berlin. pp: 17-47.

– وقتی کتابی به طور مستقیم توسط یک انتشارات به چاپ رسیده باشد:

Sesame. Tehran: Sepehr.

– یک مقاله با یک مؤلف:

Asada, K. (1999). The water-water cycle in chloroplasts: scavenging of active oxygens and dissipation of excess photons. Annual Review of Plant Physiology

and Plant Molecular Biology 50: 601-639.

– يک مقاله با دو مؤلف:

Ashraf, M., Harris, P. J. C. (2004). Potential biochemical indicators of salinity tolerance in plants. Plant Science 166:3-16.

– مقاله در دست چاپ:

Bray, E.A. (In Publish). Molecular responses to water deficit. Plant Physiology.

نحوه ارائه منابع اینترنتی

با توجه به آنکه اطلاعات موجود در اینترنت متغیر می باشد و ممکن است آدرس یک سایت تغییر کند، بایستی تاریخ مشاهده آن مطلب قید شود. – نام خانوادگی، نام. عنوان منبع. عنوان سایت مربوطه. تاریخ انتشار یا تاریخ روز آمد شدن آنوع رسانه اح نشانه دسترسی URL> [تاریخ مشاهده ]

Wu, Jung. Sesame. Seoul University Library, 25 Dec 1998. On – line). http://www.Lib. Plant. Edu/research/libinst/sesame.html. 15 jun2007).

چنانچه به یک مقاله در یک نشریه الکترونیکی ارجاع می دهید، باید علاوه بر اطلاعات فوق، نام مجله، دوره، شماره، ماه و صفحات را هم بنویسید.

– در صورتی که به صفحه اصلی سایت یک سازمان یا مؤسسه استناد می کنید، باید عنوان

سایت [واژه صفحه اصلی/ Homepage]، تاریخ انتشار یا آخرین ویرایش [ نوع رسانه]<نشانه

دسترسی URL>[تاریخ مشاهده ]

مثال در مورد مطلبی از سایت سازمان خوار و بار جهانی یاFAO

 Food and Agriculture Organisation (Home page). 15 Feb 2009. On – line). http://www.Fao.org. 15 may 2010).