هدف تحقیق

هــدف ایــن مقالــه بررســی روش هــای نــوین یــاددهی -یــادگیری درس ریاضــی دوره ابتــدایی اســت. روش هــایی که معلّمان و دانش آموزان را در تعامـل بـا یکـدیگر یـاری مـی دهـد تـا آمـوزش اثـر بخشـی را در کـلاس درس ریاضـی سازماندهی کنند و در مسیر دستیابی بـه هـدف هـای آموزشـی بـه پیشـرفت هـای تحسـین برانگیـزی نایـل شـوند. روش هایی که در آموزش ریاضی بیشتر بـر پایـه فهـم مسـئله اسـتوار اسـت و بـه جـای تمرکـز بـر روش سـخنرانی معلم(معلـم محور)، بـه روش هـای نـوین و فعـالی متمرکـز شـده اسـت و مـی کوشـد تـا بـیش از توجـه بـه هـدف هـا و انتظارهـای یاددهنــده بــه توانــایی هــا، نیازهــا و فعالیــت هــای یادگیرنــده در فراینــد یــاددهی- یــادگیری توجــه و تأکیــد کنــد. هدف کلـی ایـن تحقیـق عبـارت اسـت از:بررسـی روش هـای نـوین یـاددهی-یـادگیری درس ریاضـی در دورهی ابتـدایی و کــاربرد آنهــا. و هــدف هــای جزئــی:-۱ آشــنایی بــا مراحــل هریــک از روش هــای نــوین تــدریس ریاضــی ابتــدایی -۲ اشنایی با ویژگیهـای هـر یـک از روش هـای نـوین تـدریس ریاضـی -۳ آشـنایی یـا اسـتفاده و کـاربرد هـر یـک از روش ها در تدریس موضوعات و مفاهیم ریاضی.

مروری بر پیشینه تحقیق

استیگلر وهمکاران او((۱۹۹۶ معتقدند که فرهنگ آموزش مثل هر فرهنگ دیگری در جنبه های مختلف شامل عناصری است که در قالب سنت های رایج مورد قبول واقع می شوند. برخی از این عناصر مانند کتابهای درسی و برنامه های آموزشی و درسی را کارشناسان خبره تهیه می کنند. برخی از جمله شکل و ساختار امور آموزشی (مانند ساعات آموزش و میزان آن و روشهای ارزشیابی آموزشی )به طور مشخّصی تعریف می شوند. [۱۹] نتیجه تحقیق »روش و راه کارهای آموزش درس ریاضی در دوره ابتدایی«نشان می دهد: باید آموزش و پرورش در دوران ابتدایی و راهنمایی بر عملکرد معلمان ریاضی بیشتر نظارت داشته باشد و صرفاً به درصد قبولی اکتفا نکند باید برای معلمان ریاضی هر سال کلاس های مؤثر ضمن خدمت برگزار شود و نهایتاً معلمان باید تصمیم بگیرند که در مورد تدریس و نحوه یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی تغییراتی ایجاد کنند و از روش هایی استفاده کنند که دانش آموزان در کلاس فعال باشند و در آنها ایجاد انگیزه شود. نباید دانش آموزان به حفظ طوطی وار فرمول ها و مطالب وادار شوند. معلمان بدون آگاهی از روان شناسی، جامعه شناسی روش های آموزشی، اصول یادگیری، نحوه ارزشیابی و طرح درس و استفاده از وسایل کمک آموزشی، نمی توانند وظیفه خطیر خود را در عصر کنونی به نحو شایسته انجام دهند .