سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین افضلی مهر – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
ارتمیس معتمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

آگاهی از میزان رسوب که توسط جریان آب یک رودخانه حمل میگردد و در محل دیگری ترسیب مینماید، از اجزاء اطلاعاتی و لازم برای هر پروژه آبی میباشد. زیرا مسائل مربوط به رسوب علاوه بر آنکه در بعضی موارد امکان اجرای طرح را محدود میسازد، در هزینههای اجرایی آن نیز تاثیر گذارده و در مواردی طراحی پروژه را با مشکل مواجه میسازد. عدم توجه کافی به نرخ تغییرات مواد رسوبی یک رودخانه، مشکلات متعددی از قبیل کاهش عمر اقتصادی و راندمان بهرهبرداری پروژه را نیز، بهدنبال خواهد داشت. لذا اندازهگیری مواد رسوبی رودخانهها بهصورت نمونهبرداری بار معلق و بار کف ضروری به نظر میرسد. از آن جایی که تعیین غلظت بار معلق به منظور محاسبه دبی رسوبی آن ، کار پیچیدهای نیست، اغلب بار بستر به صورت درصدی ازمواد معلق در نظر گرفته میشود که این امر به دلیل تفاوت مکانیسم انتقال رسوب، تواٌم با خطا و اشتباه زیاد میباشد. در این مقاله کوشش شده است تا معادلات موجود در مراجع هیدرولیکی که برای پیشبینی بار بستر بهکار میروند بدون در نظر گرفتن بار بستر اندازهگیری شده، ارزیابی شوند