سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم فلاح تفتی – کارشناسی ارشد عمران آب، مهندسین مشاور ساز آب شرق، مشهد
محمد پورحسن – کارشناسی ارشد زمین شناسی، عضو هیئت مدیره و مدیر پروژه، شرکت مهندسین م

چکیده:

آماده سازی، برنامه ریزی و پیاده سازی طرحهای جامع و پایدار منابع آب، از سیاستهای اصلی دولت است که با توجه به بحران آبی موجود و افزایش تقاضای آبی در بخشهای مختلف، توجه به آن از اهمیت زیادی برخوردار است. محدوده مورد مطالعه در این پروژه، حوضه های آبریز مربوط به شهرستانهای تربت جام و تایباد در استان خراسان رضوی است. ضرورت وجود گروه بررسی پروژه ها در طرح جامع مدیریت منابع آب حوضه های آبریز مربوط به تربت جام و تایباد که اولین تجربه در کشور می باشد، به خاطر شناخت وضعیت مدیریت بهره برداری از منابع آب در حال حاضر و کشف علت بحرانی شدن منابع آبی و ذکر محدودیتها و ارائه راه حل جهت کاهش بحران و حتی رهایی از آن می باشد. مطالعه حاضر در قالب ۵ دشت انجام شده است. هنگام بررسی پروژه های مربوط به هر دشت ابتدا به بررسی کالها و مسیلهای مهم هر دشت پرداخته می شود. در ادامه به بررسی پروژه های مهم اجرا شده و در حال اجرا در منطقه و تاثیر آنها در منطقه و در راستای اهداف طرح جامع پرداخته می شود. سپس پروژه های پیشنهادی که شاید قبلا مورد بررسی قرار گرفته و یا مناطقی که دارای پتانسیل اجرا می باشند ولی تاکنون به آنهاپرداخته نشده، بررسی خواهد شد. در ادامه به بررسی انواع گزینه های ممکن برای اجرای پروژه در یک محل و سپس گزینش بهترین آنها بر اساس جامع نگری پرداخته می شود. در نهایت پیش بینی می شود که اگر اجرای پیاپی پروژه های مرتبط با منابع آب و عدم پیش بینی نتایج و تاثیرات آنها،با روند کنونی ادامه یابد، اثرات و پی آمدهای منفی ناشی از آن مشکل آفرین و حتی غیر قابل جبران خواهد بود.