سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا کاظمی اسفه – کارشناس شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان
مجید مشکی زاده – کارشناس شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان
محمدحسن نیکی – مدیریت اجرائی عملیات زیربنائی واحد دعبل، میرزا کوچک خان و امیرکبیر

چکیده:

پس از احداث شبکه های اصل ی آب یاری و زهکش ی، یکی از روش های انتقال آب به مزارع ، استفاده از لوله های پلی اتیلن می باشد. نحوه صحیح بستر سازی و اجرای خطوط لوله های پلی اتیلن موضوع مورد بحث ای ن مقاله است که می تواند درکاهش هزینه ها و دوباره کاری ها مناسب و ارزنده باشد . در ای ن مقاله ، به انواع روش ها و مصالح به کار رفته در اجرای لوله های آب یاری پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان م ی دهد استفاده از مصالح دانه بندی شنی (نظیر بیس) در زمین های خوزستان، بهترین نوع بستر سازی اطراف لوله های پل ی ات یلن می باشد. در این مقاله نیز به نحوه اجرای لوله های پلی اتیلن پرداخته شده است.