سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل قهرمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
یحیی رسول زاده – دانشجوی دکتری بهداشت حرفه ای و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومی

چکیده:

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه یعنی انجام تمام اقدامات ضروری بمنظور نگهداری تجهیزات برای یک دوره طولانی مدت در شرایط عملیاتی بهینه و پیشگیری از بروز نقص در آنها می باشد. این رویکرد تعمیر و نگهداری با افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، قابلیت عملکرد و تولید سیستم را افزایش داده و یک فعالیت مستمر خیلی مهم در پیشگیری از حوادث می باشد که بایستی با فعالیتها و فرایند تولید محصول یا ارائه خدمت یکپارچه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه خوب نقش عمده ای در حصول اطمینان از برقرار، کارآمد و موثر بودن کنترل های خطرات و پیشگیری از خطرات جدید ناشی از عملکرد نامناسب تجهیزات دارد. از طرفی این روش با برطرف کردن نواقص عملکردی وسایل و تجهیزات ضروری ایمنی و آتش نشانی، قابلیت اطمینان این تجهیزات را در واکنش به شرایط اضطراری احتمالی در سازمانها افزایش می دهد. این مقاله نحوه تاثیر تعمیر و نگهداری پیشگیرانه را در ایمنی سازمان و نقش پرسنل تعمیر و نگهداری را در ایجاد، شناسایی و کنترل خطرات بررسی، افراد کلیدی در پیشگیری از اعمال و شرایط ناایمن را مشخص کرده و همچنین روش های مناسب برای کنترل خطرات فعالیت های تعمیر و نگهداری ارائه می نماید. بهره گیری مناسب از این روش تعمیر و نگهداری علاوه بر کاهش نقص های تجهیزات، میزان حوادث و پیامدهای ناشی از توقف ماشین ها را به حداقل رسانده و با استفاده بموقع از وسایل و تجهیزات ایمنی و اضطراری واکنش به حوادث احتمالی با قابلیت اطمینان بیشتری انجام خواهد شد.