مقاله نحوه تغذيه شيرخواران زير يک سال و ارتباط آن با عفونت تنفسي در مراجعين به مراکز بهداشتي، درماني شهر سنندج سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش پرستاري از صفحه ۵۸ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: نحوه تغذيه شيرخواران زير يک سال و ارتباط آن با عفونت تنفسي در مراجعين به مراکز بهداشتي، درماني شهر سنندج سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت تنفسي
مقاله نحوه تغذيه
مقاله شيرخوار زير يك سال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مريدي گلرخ
جناب آقای / سرکار خانم: خالدي شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: وليئي سينا
جناب آقای / سرکار خانم: غريبي فردين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مزاياي تغذيه با شير مادر و به خصوص تغذيه انحصاري با شير مادر به روشني اثبات شده و در تعاليم ديني ما نيز مورد تاکيد قرار گرفته است. شير مادر يک غذاي کامل براي شيرخوار بوده و موجب تقويت ايمني وي مي شود. با توجه به نقش بسيار مهم تغذيه در حساس ترين دوره در تامين سلامت و رشد بهينه کودکان زير يک سال تغذيه با شير مادر به عنوان مطلوب ترين روش تغذيه شيرخواران در سراسر جهان پذيرفته شده است زيرا اثر محافظتي در مقابل عفونت هاي روده اي و دستگاه تنفسي دارد، لذا پژوهش حاضر با هدف تعيين نحوه تغذيه شيرخواران زير يک سال و ارتباط آن با عفونت تنفسي در مراجعين به مراکز بهداشتي، درماني شهر سنندج سال ۱۳۸۶ انجام شد.
روش: اين مطالعه يک بررسي مورد – شاهدي مي باشد که ۱۰۰ شيرخوار زير يک سال مبتلا به عفونت تنفسي بستري در بخش کودکان با تشخيص پزشک (به عنوان مورد) و ۱۰۰ شيرخوار سالم مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني جهت پايش رشد (به عنوان شاهد) انتخاب شدند و دو گروه از نظر سن، جنس، وزن هنگام تولد، رتبه تولد، يکسان گرديدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه اي شامل سوالات مربوط به اطلاعات دموگرافيک و نحوه تغذيه شيرخواران بودکه به روش مصاحبه تکميل گرديد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون هاي اماري مجذور کاي و  t-test استفاده شد.
يافته ها: يافته هاي حاصل از اين پژوهش نشان داد بين الگوي تغذيه در دو گروه مبتلا به عفونت تنفسي (مورد) و سالم (شاهد) زير يک سال ارتباط اماري معناداري
(p=0.000)  و (۲٫۱۵:۱۳٫۷۶) OR=5.44 وجود داشت. همچنين نتايج نشان داد بين نحوه شيردهي در دو گروه مورد و شاهد زير يک سال با تغذيه انحصاري با شير مادر و زمان شروع تغذيه تکميلي ارتباط اماري معنادار با (P=0.000) به ترتيبOR=4.82 (2.19:10.59)  وOR=15.83 (5.73:46.62) وجود داشت.
نتيجه گيري: نتايج مطالعات بيانگر افزايش خطر عفونت سيستم تنفسي در شيرخوراني است که با شير مادر تغذيه نمي شوند. تغذيه شيرخوار با شير مادر طي يک سال اول زندگي اثرات محافظتي قابل توجهي بر عليه عفونت هاي تنفسي داشته و به طور قابل توجهي مدت زمان بيماري و مرگ و مير ناشي از آن را کاهش مي دهد. تغذيه انحصاري با شير مادر در شش ماهه اول به دليل ترکيب آن ميزان ابتلا بعدي به بيماري هاي تنفسي و عفوني را در شيرخواران کاهش مي دهد. اطلاع رساني در مورد تفاوت هاي شير مادر با شيرهاي ديگر اقداماتي موثر خواهند بود.