مقاله نحوه توارث برخي صفات مرتبط با عملکرد در گندم نان از طريق تجزيه ميانگين نسل ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۴۱۹ تا ۴۳۱ منتشر شده است.
نام: نحوه توارث برخي صفات مرتبط با عملکرد در گندم نان از طريق تجزيه ميانگين نسل ها
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم نان
مقاله تجزيه ميانگين نسل ها
مقاله اثر ژن
مقاله صفات کمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروزان فر مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پيغمبري سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زينالي خانقاه حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه ژنتيکي صفات مرتبط با عملکرد در گندم نان، رقم حساس گاسپارد با دو رقم مقاوم به خشکيBCW  و سرداري تلاقي داده شد و نتايج F1، F2،BC1  و BC2 همرا با والدين در دو شرايط عادي و تنش رطوبتي در طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار ارزيابي شدند. صفاتي مانند زمان گلدهي، رسيدگي، وزن بوته، تعداد سنبله بارور، طول پدانکل، وزن هزار دانه و شاخص برداشت يادداشت برداري شدند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس وزني نشان داد که ميانگين مربعات نسل ها براي تمامي صفات معني دار است بنابراين تجزيه ميانگين نسل ها با استفاده از آزمون مقياس مشترک که همزمان تمام نسل ها را مورد آزمون قرار مي دهد، براي تک تک صفات انجام شد. در توارث کليه صفات، علاوه بر اثر افزايشي و غالبيت، اثر اپيستازي نيز نقش داشتند. متوسط توارث پذيري عمومي براي صفات مورد بررسي بين ۰٫۴۴ تا ۰٫۸۹ متغير بود و تعداد ژن براي صفات مذکور بين ۱ تا ۳ عدد برآورد شد.