مقاله نحوه توارث برخي صفات کمي جو در شرايط آبياري معمولي و تنش خشکي پايان فصل با استفاده از تجزيه ميانگين نسل ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۲۰۳ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: نحوه توارث برخي صفات کمي جو در شرايط آبياري معمولي و تنش خشکي پايان فصل با استفاده از تجزيه ميانگين نسل ها
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله تجزيه ميانگين نسل ها
مقاله توارث پذيري عمومي و خصوصي
مقاله تعداد ژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نخجوان شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: درويش فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: سرخي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: زهراوي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي توارث پذيري و نحوه عمل ژن براي صفات کمي مهم در جو در دو شرايط آبياري معمولي و تنش خشکي پايان فصل، تلاقي بين دو ژنوتيپEM 79-4×1-BC-80628  که در اين تلاقي والد ۴-۷۹ EM حساس به خشکي و والد ۱-BC-80628 متحمل به خشکي بود انجام گرفت. والدين به همراه نسل هاي F1، F2، BC1 و BC2 حاصل از تلاقي در شرايط مزرعه و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار ارزيابي شدند. آزمايش در مزرعه بخش به نژادي غلات موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر کرج طي سال هاي ۸۵ – ۸۴ و ۸۶ – ۸۵ انجام گرفت. صفات ارتفاع بوته، طول سنبله، عملکرد دانه در بوته، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، تعداد روز تا سنبله دهي و تعداد روز تا رسيدگي فيزيولوژيک اندازه گيري گرديد. نتايج نشان داد ميانگين مربعات نسل ها براي تمامي صفات معني دار بود. لذا تجزيه ميانگين نسل ها براي تمام صفات صورت گرفت. در شرايط آبياري معمولي در کنترل توارث بيشترصفات به جز شاخص برداشت، اثرات افزايشي، غالبيت و اپيستازي نقش داشتند. شرايط تنش خشکي پايان فصل نيز در کنترل توارث کليه صفات اثرات افزايشي، غالبيت و اپيستازي نقش داشتند. توارث پذيري عمومي براي صفات مورد بررسي در شرايط آبياري معمولي بين ۰٫۳۴ تا ۰٫۶۳ و توارث پذيري خصوصي بين ۰٫۲۵ تا ۰٫۵۳ و در شرايط تنش خشکي پايان فصل توارث پذيري عمومي بين ۰٫۴۸ تا ۰٫۷۷ و توارث پذيري خصوصي بين ۰٫۲۹ تا ۰٫۶۲ متغير بود. متوسط تعداد ژن براي صفات مورد بررسي در شرايط آبياري معمولي بين ۱ تا ۷ ژن و در شرايط تنش خشکي پايان فصل بين ۱ تا ۳ ژن متغير بود.