سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهاب خاقانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
محمدرضا قنادها – عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
حمیدرضا دری – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
مهدی چنگیزی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

جهت مطالعه نحوه توارث صفات تلاقی Araucanol × Taylor صورت گرفت و نسل های BCS1, F3, F2, F و BCS2 از این تلاقی حاصل شدند سپس والدین به همراه نسل ها ی حاصل در یک طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در دو محیط تنش و بدون تنش کشت شدند و نسبت به ٢٠ صفت مورد ارزیابی قرار گرفتند. در شرایط بدونتنش در صفات جوانه زنی، تعداد روز تا ظهور سه برگچه ای سوم و تعداد شاخه های فرعی مدل ٦ پارامتری، در صفات تعداد روز تا تشکیل برگ های اولیه و تعداد روز تا گلدهی مد ل ٥ پارامتری m-d-h-i-j در صفات تعداد روز تا ظهور اولین سه برگچه ای، تعداد روز تا غنچه دهی، تعداد روز تا ظهور اولین غلاف، تعداد روز تا پر شدن غلاف، تعداد روز رسیدگی، تعداد گره و ارتفاع بوته مدل ٥ پارامتری m-d-h-j-1 در صفات طول بلندترین غلاف، وزن صد دانه و عملکرد تک بوته مدل ٥ پارامتری m-d-h-i-1 در صفت تعداد غلاف در بوته مدل ۴ پارامتری m-d-h-j ، در صفات تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته و قطر ساقه مدل ٤ پارامتری m-d-h-l و در صفت طول میانگره مدل سه پارامتری m-d-h برازش داده شد . و در شرایط تنش آبی در صفات تعداد روز تا جوانه زنی، تعداد روز تا ظهور برگ های اولیه، تعداد روز تا مرحله گلدهی، تعداد روز تا پر شدن غلاف، تعداد روز تا رسیدگی، تعداد گره، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته و ارتفاع بوته مدل ٦ پارامتری در صفات تعداد روز تا ظهور اولین سه برگچه ای تعداد روز تا ظهور اولین غنچه و تعداد روز تا ظهور اولین غلاف، مدل ٥ پارامتری m-d-h-j-l ، در صفات تعداد روز تا ظهور سومین سه برگچه ای، طول میانگره، تعداد غلاف و وزن صد دانه مدل ٥ پارامتری m-d-h-i-l و در صفات تعداد شاخه های فرعی طول بلندترین غلاف، عمل کرد تک بو ته و قطر ساقه مدل سه پارامتری m-d-I برازش داده شد.