سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
صفورا طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
محمد ضابط – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
خداداد مصطفوی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:
به منظور مطالعه نحوه توارث صفات کمی مختلف در جو، سه والد ریحان، کویر و ماکوئی با یکدیگر تلاقی داده شدند. تلاقیهای مورد بررسی شامل ریحان×ماکوئی و کویر×ماکوئی بود. والدین به همراه نسلهای BC و 2 BC1 ، F2 ، F1در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ارزیابی شدند. میانگین مربعات نسلها (تیمار) برای تمام صفات در سطح ماکوئی ژنهای کنترل × احتمال 1% معنیدار بود. تجزیه میانگین نسلها با استفاده از آزمون مقیاس مشترک نشان داد که در تلاقی ریحان کننده صفات ارتفاع بوته، قطر دانه، تعداد دانه در سنبله، طول ریشک، طول سنبله و وزن سنبله دارای اثرات افزایشی، غالبیت و انواع اپیستازی شامل افزایشی×افزایشی، افزایشی×غالبیت و غالبیت×غالبیت میباشند، ولی در صفت طول ریشک، جزء افزایشی از اهمیت صفت وزن سنبله نیز در این تلاقی علاوه بر اثر افزایشی، اثر اپیستاتیک افزایشی×غالبیت نیز توجیه کننده تغییرات صفت بود