مقاله نحوه مصرف فرآورده پلاسماي تازه منجمد در مركز طبي كودكان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۱۷۸ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: نحوه مصرف فرآورده پلاسماي تازه منجمد در مركز طبي كودكان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلاسماي تازه منجمد
مقاله كودكان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقي آشتياني محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: مكي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: ايزديار مينا
جناب آقای / سرکار خانم: فروغي فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: منجم زاده مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پلاسماي تازه منجمد(FFP)  حاوي تمام فاكتورهاي انعقادي بوده و براي درمان اختلالات انعقادي در بيماران استفاده مي شود. مصرف خون و فرآورده هاي آن، خالي از عارضه نبوده و نياز به پرسنل متخصص و صرف هزينه قابل توجهي مي باشد. در اين مطالعه نحوه مصرف فرآورده در مركز طبي كودكان از نظر انديكاسيون درخواست، مصرف و عدم مصرف آن مورد بررسي قرار گرفت تا در صورت مشاهده درخواست هاي بيش از مورد، اقدامات توجيهي صورت گيرد.
مواد و روش ها: در يك مطالعه گذشته نگر، به روش سرشماري تعداد ۱۲۶۲ درخواست تزريق و رزرو FFP در فاصله زماني خرداد ۸۵ تا خرداد ۸۶ مربوط به ۷۳۵ بيمار بررسي شد. نتايج به كمك آزمون آماري كاي دو و نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: از ۱۲۶۲ درخواستFFP ، (%۷۵٫۴) ۹۵۲ واحد تزريق شده، ۹۰ واحد (۷٫۱۳%) با درخواست تزريق پس از ذوب فرآورده از مصرف آن انصراف داده شده و ۲۲۰ واحد نيز درخواست رزرو بوده كه ۲۲ واحد آن تزريق شده است. هم چنين در سه مورد (۳٫۳%) خطاي پرسنل آزمايشگاه در تغيير شيفت كاري مشاهده شد.
نتيجه گيري: دقت نظر بيشتر پزشكان معالج جهت درخواست فرآورده خوني موجب جلوگيري از عوارض مصرف آن و صرفه جويي اقتصادي خواهد بود. در حال حاضر بانك خون اين مركز قبل از اطمينان نسبي از مصرفFFP ، به ذوب آن اقدام نمي نمايد و در صورت عدم استفاده، موضوع در كميته انتقال خون بيمارستان مطرح و با پزشك يا پرسنل مرتبط با بيمار جهت آگاهي از علت اين امر تماس برقرار مي شود. با اقدامات فوق از مصرف نامناسب فرآورده كاسته خواهد شد.