مقاله نحوه مطالعه تغييرات درجات آزادي در يک تکليف تعادلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رشد و يادگيري حركتي-ورزشي (حركت) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: نحوه مطالعه تغييرات درجات آزادي در يک تکليف تعادلي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايداري سنج
مقاله درجات آزادي
مقاله سينماتيک
مقاله هماهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارشم سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند فرزام
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: عرب عامري الهه
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنشتاين (۱۹۶۷)، براي هماهنگي اندام و کنترل درجات آزادي چند مرحله پيشنهاد داد. در مراحل اوليه تمرين و کسب يک مهارت حرکتي، مشکل هماهنگي از طريق تثبيت اوليه درجات آزادي کاهش مي يابد، سپس تمرين بيشتر از طريق رفع محدوديت هاي واقع بر اندام موجب افزايش درجات آزادي و مشارکت آنها در يک سيستم قابل کنترل مي شود. “تثبيت” درجات آزادي از لحاظ عملي هم با ثابت و محکم شدن درجات آزادي مفاصل و هم با تشکيل پيوندهاي قوي بين اندام و درجات آزادي متعدد قابل توضيح است. در مقاله حاضر، نويسندگان شيوه استخراج و تفسير داده هاي سينماتيکي را براي تبيين تغييرات الگوي حرکات بدن از طريق پديده هاي تثبيت / آزادسازي و جفت شدن مفاصل در يک آزمودني مرد دانشگاهي سالم و راست برتر (سن: ۲۶ سال؛ قد: ۱۷۲ سانتيمتر؛ وزن: ۸۰ کيلوگرم) که به تمرين حفظ تعادل روي پايداري سنج مي پردازد، معرفي مي کنند. داده ها با استفاده از دستگاه تجزيه و تحليل سه بعدي که شامل سه دوربين فيلمبرداري و برنامه تحليل حرکت رايانه اي شريف (SMA) در نرم افزار MATLAB بود که موقعيت ۱۹ مارکرپاسيو نصب شده روي بدن و دستگاه پايداري سنج را اندازه گيري مي کرد. قبل از هر کوشش، دستگاه را به کمک يک چهارچوب فلزي با ابعاد مشخص کاليبره کرديم. اين امر امکان تبديل مقادير دوبعدي آشکارسازي دوربين را به مختصات سه بعدي واقعي فراهم مي سازد. سپس، متغيرهاي زير براي سه کوشش اول، پنجم و نهم از يک دوره تمريني نه کوششي (۳ جلسه× ۳ کوشش) محاسبه شد: ۱) تغييرپذيري پايداري سنج (SV) به عنوان شاخص عملکرد، ۲) تغييرپذيري مطلق و نسبي زواياي مفصلي (RV) براي بررسي تثبيت و آزادسازي و ۳) همبستگي بين سري هاي زماني زواياي مفصلي به منظور بررسي جفت شدن زوج مفاصل. سرانجام، نحوه تفسير متغيرهاي استخراج شده و محدوديت هاي موجود در زمينه مطالعات تغييرپذيري درجات آزادي به همراه پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي ارايه شد.