سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین معتمد – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندس
عباس قلندرزاده – استادیار دانشگاه تهران دانشکده فنی گروه عمران
غلامرضا قدرتی امیری – استادیار دانشگاه علم و صنعت دانشکده مهندسی عمران
احمد سدیدخوی – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران موسسه ژئوفیزیک

چکیده:

در مطالعه حاضر روش های مناسب پردازش داده های حاصل از اندازه گیری های میکروترمور مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده از روشهای مختلف آنالیز طیفیاز قبیل روش نقطه مرجع یا روش ناکامورا مورد بحث نبوده، بلکه توجه ویژه به نحوه پردازش این داده ها همانند یک سیگنال شده است. در ابتدا به بررسی طولهای مختلف پنجره زمانی پرداخته شده و با در نظر گرفتن ۵ طول پنجره متفاوت ۲۴،۲۰،۱۵،۱۰ و ۳۰ ثانیه ، تاثیر این عامل بر روش مورد استفاده آنالیز طیفی بررسی گردیده است. سپس با بکار بردن میزان همپوشانی های مختلف ۱۰%و۳۰%و ۵۰%و۷۰، تاثیر همپوشانی بر نتایج حاصله مورد ارزیابی قرار گرفته است. به عنوانعامل دیگر انواع مختلف پنجره از جمله مستطیلی مثلثی و کسینوسی در آنالیز بکار برده شده و میزان تاثیر آنها بررسی شده است. در نهایت با در نظر گرفتن پارامتهای مختلف از جمله وضوح فرکانسی و انحراف معیار روشهای مناسب جهت پردازش داده های میکروترمور معرفی شده است.