مقاله نحوه گذراندن اوقات فراغت کتابداران شهر اصفهان با تاکيد بر نقش تربيت بدني و ارتباط آن با سلامت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۶۱۲ تا ۶۲۱ منتشر شده است.
نام: نحوه گذراندن اوقات فراغت کتابداران شهر اصفهان با تاکيد بر نقش تربيت بدني و ارتباط آن با سلامت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهداشت و تندرستي
مقاله کتابداران
مقاله تفريحات
مقاله فعاليت بدني
مقاله فعاليت هاي اوقات فراغت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريميان جهانگير
جناب آقای / سرکار خانم: شكرچي زاده اصفهاني پريوش
جناب آقای / سرکار خانم: افشار مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زندگي ماشيني به عنوان يکي از مشکلات اصلي بشريت قلمداد مي شود، چرا که نتيجه آن کاهش تحرک و فعاليت افراد است. از جمله مفاهيم نويني که معناي واقعي خود را با پيدايش انواع تکنولوژي و صنعتي شدن جوامع در زندگي مردم پيدا نموده است، اوقات فراغت و نحوه گذراندن آن است. ورزش هاي تفريحي با ورزش هاي مربوط به اوقات فراغت از مناسب ترين و شايد ضروري ترين گونه هاي گذران اوقات فراغت در عصر حاضر است. هدف از پژوهش حاضر نحوه گذراندن اوقات فراغت کتابداران شهر اصف هان با تاکيد بر نقش تربيت بدني و ارتباط آن با سلامت بود.
روش بررسي: روش پژوهش حاضر از نوع پيمايشي– توصيفي است. جامعه ي آماري را کتابداران کتابخانه هاي عمومي، دانشگاهي، تخصصي و آموزشگاهي شهر اصفهان در سال ۱۳۸۷ تشکيل دادند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسش نامه اي بود که با ۳۵ سوال از نوع بسته پيرامون فعاليت بدني، اوقات فراغت و سلامت بين کتابداران شهر اصفهان توزيع گرديد، که روايي پرسش نامه توسط متخصصان و اساتيد مجرب مورد تاييد قرار گرفت. پايايي ابزار با استفاده از Cronbach’s alpha 0.86 به دست آمد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي (ميانگين، انحراف استاندارد، فراواني و درصد) استفاده شد و نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد بيشترين فعاليت در اوقات فراغت کتابداران، تماشاي تلويزيون و کمترين آن رفتن به سينما و تئاتر و انجام کار هاي فردي بود. همچنين بيشترين اولويت مشکل کارکنان در زمينه علل عدم پرداختن به ورزش، خستگي جسماني به واسطه کار (۲۹٫۸ درصد) و کمترين آن گران بودن وسايل ورزشي (۲٫۹ درصد) بود. بيشترين اولويت براي رشد و توسعه ورزش در ادارات، به اجباري نمودن کارمندان از طريق بخش نامه (۳۲٫۷ درصد) اختصاص يافت. بيماري هاي قلبي- عروقي از رايج ترين ناراحتي هاي جامعه پژوهش (۷۳٫۱ درصد) بوده است.
نتيجه گيري: آگاهي از شرايط، خصوصيات و شيوه هاي انجام ورزش هاي تفريحي و به وجود آوردن شرايط و امکانات مناسب با توجه به سليقه ها و گرايش هاي مختلف، از جمله وظايف مهم مديران و دست اندرکاران مقوله فراغت است. همچنين ضروري است که با برنامه ريزي جدي و کار فرهنگي، اقشار مختلف جامعه به خصوص قشر دانشگاهي را از تاثيرات مثبت اوقات فراغت و تفريحات سالم آگاه کرد و آن ها را هر چه بيشتر به سوي اين گونه فعاليت ها سوق داد.