مقاله نحوه گذران اوقات فراغت پيش بيني كننده مصرف مواد در بيكاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: نحوه گذران اوقات فراغت پيش بيني كننده مصرف مواد در بيكاران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوقات فراغت بيكاران
مقاله مراكز كاريابي
مقاله مصرف مواد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبريان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: كريملو مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: پژوهش حاضر با هدف مقايسه نحوه گذران اوقات فراغت در بيكاران مصرف كننده مواد و بيكاراني كه مواد مصرف نكرده اند و شناخت برخي عوامل پيش بيني كننده مصرف مواد در بيكاران انجام شده است.
روش: اين مطالعه علي ـ مقايسه اي در سال ۸۶ انجام شد. ۲۰۰ نفر از بيكاران مرد ۲۰ تا ۳۰ ساله مراجعه كننده به مراكز كاريابي شهر اصفهان با نمونه گيري خوشه اي از چهار مركز كاريابي در نواحي چهارگانه شهر اصفهان مورد مطالعه قرار گرفتند. افراد به دو گروه تقسيم شدند: گروه اول كساني بودند كه براي اولين بار در مدت بيكاري مواد مصرف كردند (۶۵ نفر) و گروه دوم كساني بودند كه با وجود بيكاري به مدت حداقل ۶ ماه، هرگز مواد مصرف نكردند (۱۳۵ نفر). دو گروه از نظر نحوه گذران اوقات فراغت با يكديگر مقايسه گرديدند.
يافته ها: نتايج آزمون رگرسيون لجستيك نشان داد تعداد ساعات گپ و گفت دوستانه با افراد معتاد (OR=2.606, CI:1.600-4.244, p<0.001) و تعداد ساعات گپ و گفت دوستانه با افراد غيرمعتاد (OR=1.122, CI:1.025-1.229, p=0.013) مي توانند پيش بيني كننده مصرف مواد در بيكاران باشند.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد نظارت بر روابط افراد بيکار به پيشگيري از مصرف مواد در آن ها کمک کند.