اختتام مطلب

نتیجه گیری
.که اینک به شرح هر کدام میپردازیم مقدمه – مقاله در فرهنگ های فارسی معادل (طليعه، اول هر چیزی و ۱۰۰۰ امده است و در اصطلاح نگارش عبارت است از: سرآغاز و یا انچه در ابتدای هر نوشته اورده می شود بدون شک کلیه نامه ها به خصوصی مکاتبات اداری باید مقدمه داشته باشند. بیان مقدمه به طور معمول به سلیقه و ذوق نویسنده بستگی دارد. نویسنده در مقدمه ای کوتاه و یا مفصلی که در آغاز نامه عنوان می نماید؛ ذهن خواننده ر بر دریافت پیام خودا ده ساخته و از طرفی وی را در دستیابی به سوابق کمک مینماید. در آیین نگارش، مفصل و یا مجمل بودن مقدمه مطرح نیست، بلکه هدف از مقدمه مدنظر است که باید در نیل به آن کوشش کرد. بنابراین باید مقدمه به میزان مورد نیاز خواننده و یا گیرندگان نامه طرح و عنوان صبر در برخی از نامه های مسبوق به سابقه، شماره و تاریخ نامه قبلی میتواند به عنوان مقدمه مورد استفاده قرار گیرد. زیرا خواننده و یا دریافت کننده نامه از طریق آن، سوابق قبلی را مورد مطالعه قرار داده و به سهولت نسبت به تهیه پاسخ لازم اقدام می نماید. در مورد نامه هایی که ابتدا به ساکن تهیه و ارسال میگردند، باید در مقدمه، انگیزه و هدف از ارسال نامه تصریح شود. علت ارسال نامه ممکن است یک تکلیف قانونی باشد که دریافت کننده ملزم به اجرای آن است و یا یک ضرورت اداری است. در مورد نخست به شماره ماده و عنوان قانون مورد نظر اشاره می شود و یا پس از ذکر عنوان قانون و شماره ماده، اصل در داخل علامت کيو نوشته می شود. چنانچه ضرورت اداری نوشتن نامه را لازم بداند، دلایل کافی برای توجیه مطلب در مقدمه بیان می شود پیام اصلی – منظور از پیام ا همان چیزی است که نامه برای انتقال آن ارسال ام اصلی منظور از پیام اصلی چیزی اسب دہ نامه برای انعاں  گردد