مقاله نخستين چالش هاي نظام كهن قضايي و تجارب عصر جديد (عصر حكومت سنتي قاجار / عصر پيش از مشروطيت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در جستارهاي تاريخي (فرهنگ) (ويژه تاريخ) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: نخستين چالش هاي نظام كهن قضايي و تجارب عصر جديد (عصر حكومت سنتي قاجار / عصر پيش از مشروطيت)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنديه حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايران در عصر قاجار با ساختار و نظام كهن سنتي خود به طور جدي و فراگير در ورطه سياست بين المللي و در مواجهه تمام عيار با دنياي مدرن اروپايي قرار گرفت. هرچه ايران به انتهاي عصر قاجار نزديك مي شود، اين تعامل و يا به عبارتي تقابل و نيز تاثير و تاثرات ناشي از آن فزوني مي يافت و برآيند اين جريان، رويكرد اصلاح گرانه به ساختار هاي سنتي سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه ايران بود.
نظام كهن قضايي ايران نيز كه ساختاري كاملا سنتي و مبتني بر الگوي دوگانه عرف و شرع داشت، از اين وضعيت و ضرورت ايجاد تحول در آن بركنار نبود. مقاله حاضر درصدد انعكاس رويكردها و نگرش هاي اصلاح طلبانه و بازتاب عملي آن در عرصه نظام قضايي است كه بر اثر مواجهه با تجارب دنياي مدرن در حوزه نظام قضايي عرضه شد و در واقع اين مقاله در پي ارايه پاسخ به اين سوال است كه تعامل ايران با عصر و دنياي جديد چه افق هاي تازه اي را فراروي حوزه نظام قضايي دوره قاجار گشود يا چگونه آن را در ترازوي نقد نشاند و با چه چالش هاي جدي مواجه ساخت. در همين راستا اين فرض مطرح مي گردد كه تعامل ايرانيان و آشنايي آنان با دستگاه هاي قاعده مند و كارآمد قضايي و نظام هاي مدون و متحول حقوقي كشورهاي پيشرفته، ضرورت تحول در نظام قضايي و حقوقي سنتي، بي قاعده و ناكارآمد عصر قاجار را مطرح كرد و ميزان توفيق آن در انجام اصلاحات نيز مساله اي است كه بررسي خواهد شد.