سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی بهیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتر محمد مهدی محجل – دکتری تکتونیک عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

ما از جابجایی آبراهه ها و همچنین جابجایی ساختارهای زمین شناسی برای به دست آوردن میزان لغزش کلی در طول گسل شمال تبریز استفاده کردیم و یک حرکت راستگرد باجابجایی به میزان ۱۶ تا ۲۰ کیلومتر را محاسبه کردیم. با توجه به دلایلی که ارائه می شود مولفه راستگرد گسل تبریز فعالیت جوان این گسل بوده و در ارتباط با جایگاه ژئوتکتونیکی آن در شمال غرب می باشد. میزان نرخ لغزش محاسبه شده ۰/۵mm/year -+3/4 می باشد. این مقدار محاسبه شده با اعدادی که از مطالعات پالئو سایزمولوژی به دست آمده بطور نسبی هم خوانی دارد امام تکنیکی که در این مقاله به کار رفته ارزان تر و آسان تر است. ادامه فشار صفحه عربی و همچنین فرورانش پوسته ضخیم حوضه جنوب خزر باعث حرکت شمال غرب بلوک ایران ما بین دو گسل شمال تبریز و گسل جوان زاگرس به سمت فلات آنوتولی شده است و حوضه تحت فشار را در این منطقه به وجود آورده و باعث به وقوع پیوستن زمین لرزه های متعدد در این ناحیه شده است و تاییدی بر نظریه تکتونیک فراری (Scape tectonic) برای شمال غرب ایران می باشد.