سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جواد طاهری تهرانی – سرپرست بخش مهندسی صنایع – شرکت فرآورده های نسوز آذر

چکیده:

در این مقاله ابتدا ادبیات موضوع مدیریت هوشمندانه بر تامین منابع مورد نیاز سازمانها ، دلایل و اه میت استفاده از اینگونه سیستمها و توضییحاتی در ارتباط با فرمولاسیون سیستم طراحی شده ارائه گردیده . سپس بعنوان مطالعه موردی یک شرکت تولید کننده فرآورده های نسوز در کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اس ت . لازم به ذکر است فرمول های بکار گرفته شده در طراحی
این سیستم بر اساس مبانی ریاضییات و اصول و فرمول های شناخته و اثبات شده مباحث کنترل موجود ی ها می باشد ( مدلEOQ ( . اعتبار مدل و کاربردی بودن سیستم طراحی شده از طریق نظر سنجی از خبرگان ، شبیه سازی و مطالع ه موردی ، موردآزمون قرار گرفته است . نتایج حاصل شده از مطالعه موردی سیستم نشان دهنده کاهش چشم گیر هزینه های مستتر در بخش
موجودی ها و دهها دستاورد دیگر است که در مجموع سازمانهای تولیدی صنعتی کشور را به سمت استفاده بهینه از منابع و سرمایه های در دسترس سوق م ی دهد . رویکرد این سیستم به سمت کاهش سطح موجودی انبار تا سطح بهینه است ، ضمن انکه امکان اتخاذ تصمیمات درست بر اساس اطلاعات مستند و تخصیص بهینه منابع محدود به هنگام بروز محدودیتها و بحرانهای مالی را
فراهم می سازد ، همچنین امکان استفاده بهینه از تخفیفهای مقر ون به صرفه به هنگام خری د بر اساس آگاهی و محاسبات دقیق ، نه براساس حدس و گمان را برای مدیریت مهیا می سازد ( تصمیم سازی و ایجاد آلترناتیوهای متعدد جهت تصمیم گیری ) و ام کان تعیین استراتژی های گوتاه ، میان و بلند مدت را در ارتباط با موجودی ها بوجود می آورد . ورودی های سیستم طراحی شده ( نرم
افزار ) شامل اطلاعاتی بنیادی است که توسط تحلیل گر محاسبه شده و به سیستم وارد می گردد ، این محاسبات شامل پیش بینی های تقاضا بر اساس مدل های آماری ، محاسبه سطح ذخیره احتیاطی ، محاسبه هزینه نگهداری موجودی ها ، هزینه ثبت سفارش موجودیها ، اطلاعات ثابت و … می باشد . معادلات ریاضی خط و منحنی هزینه های مربوط به سیستم موجودی بر اساس مبانی
ریاضیات محاسبه شده است که در تشخیص هزینه ه ا نسبت به مقدارهای مختلف سفارش بسیار اثر بخش است همچنین سیستم قادر می باشد علاوه برمواد اولیه ، کلیه قطع ات ، مواد مصرفی وکالاهای مورد نیاز یک مجموعه تولیدی صنعتی را دریک دوره ی ک سالهپوشش دهد و با محدودیتی در زمینه نوع ، تنوع و تعداد اقلام در هرگروه مواجه نخواهد شد .