سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا کریمی – کارشناس ارشد خاک و پی
سیدامیرالدین صدرنژاد – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

متداولترین روش ارزیابی پتانسیل روانگرایی روش تنش سیکلی می باشد. در این روش احتمال وقوع روانگرایی با مقایسه تنش های برشی سیکلی ناشی از زلزله با تنش های برشی مقاوم خاک در برابر روانگرایی صورت می گیرد. بدن منظور و بر اساس این روش نرم افزار SOREALA توسط نگارنده تهیه شده است. محاسبه تنش های ناشی از زلزله با استفاده از تحلیل پاسخ زمین به روش خطی معادل یک بعدی صورت می گیرد. این روش خطی بوده ولی خصوصیات دینامیکی غیرخطی خاک را به روش خطی معادل در نظر می گیرد. بنابراین یک تحلیل غیرخطی با استفاده از روش خطی انجام می شود. تنش مقاوم خاک در برابر روانگرایی در این نرم افزار با استفاده از نتایج آزمایش های متداول در مطالعات ژئوتکنیک (CPT,SPT) بدست می اید. در نهایت با مقایسه این دو سری تنشاحتمال وقوع روانگرایی در لایه های مختلف خاک مشخص می شود. این نرم افزار با گرفتن مشخصات خاک و شتابنگاشت طرح و انجام یک تحلیل پاسخ زمین وقوع روانگرایی را ارزیابی می کند. این نرم افزار کاربردی و کاربر پسند بوده و تا کنون مشابه آن حداقل در داخل کشور ارائه نشده است.